KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ABELCO INVESTMENT GROUP AB

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB ("Bolaget”) som hölls den 15 april 2020 kl.10.00 i Stockholm, beslutades i huvudsak: 
 

att ändra teckningstiden enligt teckningsoptionsvillkoren avseende teckningsoptioner serie TO1 från den 1 juni–30 juni 2020 till den 1 november–30 november 2020 samt att teckningstiden enligt teckningsoptionsvillkoren avseende teckningsoptioner serie TO3 ändras från den 1 juni–30 juni 2020 till den 1 februari–28 februari 2021.
att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket.
Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

 

Abelco Investment Group AB
Styrelsen
 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15-04-2020.

Prenumerera

Dokument & länkar