Kommuniké från extrabolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (”Bolaget”) som hölls kl. 10 den 22 december 2017 i Stockholm, beslutades följande:

  • Att godkänna styrelsens förslag om att dels förvärva samtliga aktier i dotterdotterbolaget Hembad Sverige AB, från sitt dotterbolag JVM Group AB för en köpeskilling om 3,5 miljoner konor, dels Bolagets utställande av köpoptioner;
  • Att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag om att § 4 (Aktiekapitalet) ändras till att lyda ”Aktiekapitalet ska vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor”, och § 5 (Antalet aktier) ändras till att lyda ”Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000”;
  • ­Att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter;
  • Att till ny styrelseledamot välja Sven Hattenhauer, varefter styrelsen består av Henrik Sundewall, Kenneth Arnström och Sven Hattenhauer;

Samtliga beslut var enhälliga.

Abelco Investment Group AB

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kenneth Arnström, styrelseordförande, telefon 070-092 95 55, epost: kenneth.arnstrom@wespons.se

Henrik Sundewall, VD, telefon 076-877 00 00, epost: henrik.sundewall@abelco.se

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017. 

Prenumerera

Dokument & länkar