Idag inleds teckningstiden i Abera Bioscience AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Idag, den 19 januari 2021, inleds teckningstiden i Abera Bioscience AB:s (”Abera” eller ”Bolaget”) nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Teckningstiden löper till och med den 2 februari 2021. Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget högst cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader. Abera har på förhand skriftligen avtalat om cirka 18,1 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av den totala emissionslikviden, via teckningsförbindelser från bland annat styrelse, ledning och befintliga ägare. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets (www.aberabio.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor. Med anledning av en genomförd aktiesplit förtydligas även att gällande ISIN-kod för aktien är SE0015245097.  

VD Maria Alriksson kommenterar:

”Vi befinner oss i en mycket spännande fas och ser fram emot att nu ta nästa stora steg i vår utveckling. Kapitaliseringen är tänkt att finansiera vidareutveckling och slutförande av det prekliniska programmet för Ab-01.12 samt att påbörja regulatoriska förberedelser för klinisk fas 1-studier. Dessutom syftar kapitaliseringen till att bland annat finansiera planering och uppstart av Aberas immunonkologiprogram. Vi ser stor potential i vår plattform BERA och att den kan ge världen nya, innovativa vacciner med brett skydd, som dessutom är kostnadseffektiva att tillverka. I slutändan handlar det trots allt om att rädda liv och med detta som ständig ledstjärna har vi ambitionen att accelerera tempot i vår utveckling.”

Abera

Abera är ett svenskt bioteknikbolag som besitter en egenutvecklad patenterad plattformsteknologi, BERA, vilken möjliggör effektiv utveckling av vaccin baserat på bakteriell OMV-teknologi, outer membrane vesicles. Genom BERA kan Bolaget skapa vacciner med brett skydd och dessutom förkorta produktionsprocessen och kostnads- och tidseffektivisera utveckling och design av vacciner. Abera bildades 2012 och är sprunget ur bioteknikbolaget Xbrane Biopharma AB.

Abera har även en portfölj av vaccinkandidater baserade på BERA och i nuläget fokuserar Bolaget på två vaccinområden; pneumokocker (en bakterie som bl.a. orsakar lunginflammation), där huvudkandidaten Ab-01.12 befinner sig i preklinisk fas, och immunonkologi (terapeutiska cancervaccin), där Bolaget för närvarande har ett flertal kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling. Teknologin möjliggör vaccinutveckling även inom andra områden och för närvarande utvecklas flera vaccinkandidater i externa forskningssamarbeten, bl.a. inom Klamydia och Covid-19.

Bolagets affärsmodell består av två spår; (1) utveckling av vaccinkandidater baserat på den patenterade plattformsteknologin, till sen preklinisk eller tidig klinisk fas för att därefter licensiera ut kandidaten till större bolag samt (2) licensiera ut användandet av plattformen inom indikationer som Abera inte fokuserar på. Genom utveckling av vaccinkandidater baserat på plattformen erhålls evidens och tilltagande validering för plattformsteknologin och Bolaget ser potential för att BERA ska vara tillämpbar inom många områden och generera intäktsströmmar i termer av royalty och förskottsbetalningar.

Förutsatt att en vaccinkandidat som utvecklats utifrån Aberas plattformsteknologi godkänns, ger det stark evidens för BERA och marknadspotentialen för plattformen skulle då vara mycket omfattande och kan, enligt styrelsen, uppskattas till cirka 250 MEUR baserat på liknande affärer. Aberas presumtiva marknadspotential för pneumokockvaccinet Ab-01.12 beräknas, enligt styrelsen, uppgå till cirka 6 000 MUSD årligen. Marknadspotentialen inom immunonkologiområdet är även den stor och uppskattas av investmentbanken Carnegie att omfatta cirka 50 miljarder USD år 2025 [1].

Abera genomför nu en nyemission av aktier om totalt cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader inför notering på Spotlight Stock Market. Emissionslikviden är avsedd att finansiera vidareutveckling och slutförandet av det prekliniska programmet för Ab-01.12 samt påbörjandet av regulatoriska förberedelser för klinisk fas 1-studier. Därtill syftar kapitaliseringen bland annat till att finansiera planering och uppstart av Bolagets immunonkologiprogram.

Mer information om Bolaget och erbjudandet presenteras i Bolagets memorandum som finns tillgängligt via Bolagets (www.aberabio.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedlar finns tillgängliga på ovanstående hemsidor från och med idag, den 19 januari 2021. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida. Abera har inför nyemissionen även tagit fram en film som finns tillgänglig här.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 19 januari – 2 februari 2021
 • Teckningskurs: 6,90 SEK per aktie.
 • Teckningspost: Minsta teckningspost är 750 aktier, motsvarande 5 157 SEK.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 490 000 aktier, motsvarande cirka 24,1 MSEK.
 • Antal aktier innan nyemission: 6 970 209 stycken.
 • Värdering (pre-money): Cirka 48,1 MSEK.
 • Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 18,1 MSEK motsvarande cirka 75 procent av emissionsvolymen.
 • Notering på Spotlight Stock Market: Första dag för handel är beräknad att bli den 24 februari 2021.
 • ISIN-kod: ISIN-kod för Bolagets aktie är SE0015245097.

Investerarpresentation

Under teckningsperioden kommer Bolaget att presentera verksamheten och framtidsplanerna via BioStock. Presentationen samt en intervju med Bolagets VD Maria Alriksson kommer att publiceras på BioStocks hemsida (www.biostock.se) på följande datum:

 • 21 januari 2021 – Företagspresentation
 • 28 januari 2021 – VD-intervju

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Abera i samband med nyemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

 

[1] Immunonkologi, snart en blockbuster-marknad?, Carnegie, 2017

För mer information om Abera, vänliga kontakta:

Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49
E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

För mer information om emissionen och noteringen, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission 
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10 
E-post: info@sedermera.se

Abera Bioscience AB är ett svenskt bioteknikbolag som bildades 2012. Abera besitter en egenutvecklad patenterad plattformsteknologi, BERA, vilken möjliggör effektiv utveckling av vaccin baserat på bakteriell OMV-teknologi, outer membrane vesicles. Utifrån plattformsteknologin har Bolaget utvecklat vacciner och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, inom pneumokocker befinner sig i preklinisk fas och inom immunonkologi har Bolaget ett flertal kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling. Bolaget har sitt säte i Solna, Stockholm och forskning och utveckling bedrivs på Vrije Universiteit i Amsterdam, Nederländerna.

Prenumerera

Media

Media

Citat

I slutändan handlar det trots allt om att rädda liv och med detta som ständig ledstjärna har vi ambitionen att accelerera tempot i vår utveckling.
Maria Alriksson, VD Abera Bioscience