Kommuniké från årsstämma i Abera Bioscience AB

Report this content

Årsstämma 2023 i Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) hölls den 14 juni 2023. Årsstämman fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Abera.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av styrelse och revisorer samt arvoden till dessa
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode på 100 000 kronor per år ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode på 50 000 kronor per år vardera ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelse valdes av årsstämman; Anders Ericson, Cristina Glad, Fredrik Juserius och Florence Vicaire.  Anders Ericson omvaldes som styrelseordförande.

PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor för Bolaget. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer vara huvudansvarig.

Införande av incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att införa långsiktigt incitamentsprogram för bolagets anställda Maria Alriksson, Bart van den Berg, Wouter Jong och Natascha Wolf. Dessutom beslutade årsstämman om införande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöterna Anders Ericson, Cristina Glad och Fredrik Juserius i enlighet med förslagen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett nasalt vaccin mot pneumokocker som befinner sig i sen preklinisk fas och inom immunonkologi fokuserar Bolaget på pre-kliniska studier inom individanpassad cancerbehandling.

Prenumerera