Försäljning av aktier i Hemfosa Fastigheter AB

Pressmeddelande 6 mars 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Kåpan Pensioner Försäkringsförening AB (”Kåpan”) har idag 6 mars sålt 8 486 274 aktier i Hemfosa Fastigheter AB (”Hemfosa”), vilket motsvarar cirka 4,75% av det totala kapitalet i bolaget i en så kallad accelererad book building process till ett pris om 77,0 kronor per aktie (”Placeringen”).

Efter Placeringen äger Kåpan inga aktier i Hemfosa.

I samband med Placeringen engagerades ABG Sundal Collier AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB som joint bookrunners.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Hemfosa i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Taggar:

Om oss

ABG Sundal Collier is the independent, Nordic investment banking powerhouse, developed over 30 years, founded on a hard working partnership culture and the ability to attract top talent.

Prenumerera

Dokument & länkar