AcadeMedias delårsrapport juli – september 2021

Report this content

Första kvartalet (juli – september 2021)

  • Nettoomsättningen ökade med 10,2 procent och uppgick till 2 911 MSEK (2 641). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 6,8 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 233 MSEK (221).
  • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster och IFRS 16, uppgick till 194 MSEK (151). Jämförelsestörande poster var -30 MSEK (10) och relaterade till en brand i en grundskola.
  • Periodens resultat uppgick till 100 MSEK (91).
  • Resultat per aktie var 0,94 SEK (0,87) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 1,15 SEK (1,11) efter utspädning.
  • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 6,8 procent och uppgick till 91 431 (85 642) i genomsnitt under första kvartalet.


Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på
https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Verksamhetsåret 2021/22 välkomnar vi fler barn, elever och deltagare än något tidigare år, efterfrågan på AcadeMedias utbildningar har alltså aldrig varit så stor vilket är mycket glädjande. Elva nya enheter öppnade under det första kvartalet, tre gymnasieskolor i Sverige och åtta förskolor i Tyskland. Antalet barn och elever ökade med 6,8 procent. Efterfrågan på vuxenutbildning är fortsatt hög där våra yrkesutbildningar ökar antalet deltagare med 25 procent.

Kraftig ökning inom yrkeshögskola

AcadeMedias vuxenutbildningssegment fortsätter att växa, både omsättning och resultat ökade. Starkast var tillväxten inom AcadeMedias yrkesutbildningar som vid höststarten välkomnade 10 200 studerande, 25 procent fler deltagare än föregående verksamhetsår. Både befintlig verksamhet och förvärvet av KYH bidrog till ökningen. Yrkeshögskolan (YH) är en utbildningsform som gynnar både individen och samhället eftersom utbildningarna speglar arbetsmarknadens behov, cirka 90 procent av dem som tar examen får jobb efter examen.

Rekordstort antal elever börjar i våra gymnasier

Det är glädjande att konstatera att nästan 16 000 elever började i årskurs 1 vid någon av AcadeMedias gymnasieskolor vid höstterminens start. Det är fler än någonsin tidigare. Många av dessa elever börjar på något av våra praktiskt inriktade gymnasier, på program som utbildar för jobb – ofta inom bristyrken.

Tre nya gymnasier slog dessutom upp portarna, det var Klara Teoretiska Gymnasium i Västerås, Designgymnasiet Malmö och Praktiska Gymnasiet i Norrköping. 

Fortsatt strategisk utveckling av grundskola

För ett år sedan profilerade vi om 28 enheter i vårt grundskolesegment. Syftet var att förtydliga det pedagogiska utbudet gentemot vårdnadshavare och göra det möjligt för skolor med gemensam pedagogisk idé och likartade arbetssätt att arbeta och utvecklas tillsammans. 

Sedan namnbytet har skolornas samarbete gått bra. Profilerna har givit en bra grund för gemensam utveckling och ett ökat samarbete som gynnat både medarbetare och elever. Det har stärkt oss i vår övertygelse att detta är rätt strategi och vi lanserade därför strax efter kvartalets utgång en ny grundskoleprofil, Innovitaskolan.

Innovitaskolan kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder. 41 enheter, alla före detta Pysslingenskolor, ingår i Innovitaskolan. Vi är övertygade att Innovitaskolan är ett bra komplement till våra övriga fyra utbildningsprofiler som är Noblaskolan, Montessori Mondial, Pops Academy och Vittra.

Verksamheten i Tyskland ökar snabbt

I Tyskland är tillväxten tillbaka på den expansiva plan som fått stå tillbaka på grund av pandemin. Under kvartalet har vi öppnat åtta nya förskolor med totalt 415 barn. Nu går totalt 4 400 barn i någon av våra tyska förskolor, en ökning på 23 procent jämfört med föregående år. Under de kommande tre kvartalen planerar vi ytterligare sju nystarter vilket ger ytterligare 330 platser.

Tio år av tydlig kvalitetsrapportering

Den 21 oktober publicerades AcadeMedias kvalitetsrapport för tionde året i rad. Att så konsekvent och transparent redovisa kvalitetsresultat enligt samma modell är unikt i skolsverige.

Rapporteringen har lagt en grund till analys och förbättringar inom verksamheten där vi idag bland annat gör löpande betygsprognoser samt genomför stora utbildningsinsatser för medarbetare när det gäller betyg och bedömning. Läs gärna mer om kvalitetsrapporten på sidan 11 i denna kvartalsrapport.

Vi skulle gärna se att det införs oberoende kunskapskontroller och digitala centralt rättade nationella prov i Sverige. Vi tror det är en viktig nyckel för att förbättra och utveckla det svenska skolsystemet.

Högt tonläge i debatten

Det är nu ett knappt år till valet i Sverige 2022. De olika politiska partierna lanserar olika förslag som berör såväl skolan som friskolornas förutsättningar. 

Debatten handlar i huvudsak om att den svenska skolans resultat behöver förbättras, samt att skolan behöver bli mer likvärdig – alltså att varje elev ska få lika bra förutsättningar att nå sina mål. De flesta är eniga om att detta är viktiga frågor, oenigheten handlar om hur man bäst löser dem, och om vad problemen beror på.

Regeländringar inom skolans värld tar tid, vilket är bra. Inga förslag har heller i dagsläget politisk majoritet. Skolan behöver långsiktiga lösningar där ansvarstagande politiker och skolledare (oavsett om dessa är fristående eller kommunala) kan utveckla systemet i rätt riktning. Det svenska utbildnings-väsendet är avgörande för att Sverige ska fortsätta vara ett konkurrenskraftigt land. Därför behöver politiker, forskare och företrädare för sektorn komma överens om vilka spelregler som ska gälla. Friskolorna utgör en stor och viktig del av svensk utbildning.

Marcus Strömberg
VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Katarina Wilson presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 5055 8374
UK: +44 33 3300 9030
US: +1 646 7224 903

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/academedia-q1-2021-2022

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via: https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/ Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200

E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46-8 794 42 91
E-po
st: katarina.wilson@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 29 oktober 2021 kl 08:00.

Prenumerera