Delårsrapport januari-juni 2002 Academedia AB (publ)

Report this content

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2002 ACADEMEDIA AB (PUBL) 13 augusti 2002 * Nettoomsättningen för första halvåret 2002 minskade med 11% till 48,0 Mkr (53,7 Mkr) * Första halvårets rörelseresultat uppgår till -6,4 Mkr (-6,8 Mkr) * Första halvårets nettoresultat -4,7 Mkr (-3,2 Mkr) * Kraftig ökning av ramavtal uppgår till 66,5 Mkr vid kvartalets utgång * Orderstocken för 2002 uppgår vid kvartalets utgång till 52,9 Mkr Organisation och verksamhet Verksamheten i AcadeMedia bedrivs i tre operativa enheter, Gravity, New Media Learning och Rekall. AcadeMedias verksamhet omfattar kunskaps- och utbildningslösningar som stödjer företags hela Knowledge Supply Chain. AcadeMedia utnyttjar modern teknik såväl som aktuell pedagogisk metodik för att skapa ett positivt affärsresultat för AcadeMedias kunder. Marknadsutsikter Vi ser en tendens till att kunder, till skillnad från tidigare, börjar efterfråga positivt mätbara resultat av utbildningssatsningar. Flera kunder, till vilka vi levererat mer omfattande satsningar på kunskaps- och utbildningslösningar, har alla kunnat konstatera positiva effekter. Vissa kunder har fokuserat på kostnadsbesparingar medan andra på att korta ledtider. Särskilt stor kundnytta har levererats i lösningar för att snabbare få nyanställd personal produktiv eller för att snabbare och effektivare, nå marknaden vid produktlanseringar. Denna typ av kundvärden är gångbara oavsett hur konjunkturen ser ut. Den kompetens och infrastruktur vi byggt upp inom dessa områden utgör en bra grund i det aktuella konjunkturläget. I en lågkonjunktur är det dock inte ovanligt att företag sparar in på utgifter för utbildning. Detta har drabbat hela branschen med flera aktörer som försatts i konkurs under det första halvåret. Kvartalet har präglats av fortsatt svag efterfrågan med undantag från flera stabila kunder som fortsatt att lägga beställningar på bl.a. kunskapslösningar för produktlanseringar och olika typer av kunskapsspel och simuleringar. Tendensen med prispress och senareläggning av nya projekt kvarstår dock. I Stockholm är konkurrensen hårdare än i övriga landet. En annan positiv sida är vår satsning på att använda datorstöd i arbetsmarknadsutbildningar vilken har rönt ett ökat intresse, Verksamheten har ökat med 40% från föregående år. Ett pilotprojekt som genomförts i Skåne under senaste året har visat mycket positiva resultat. I projektet utnyttjas e-learning, lärarstöd och praktik i en för elev och yrkesroll anpassad kombination. Av dem som genomgått projektet har 90% fått fast arbete. Projektets positiva resultat har även medfört att flera andra arbetsförmedlingar, såväl i Sverige som utomlands, har tecknat ramavtal. Lösningen kan även användas av företag som vid neddragningar vill hjälpa sin personal att hitta nya arbeten, yrkesvägar eller karriärer. Denna del av verksamheten har visat påtaglig ökning, inte bara i Sverige utan även i Danmark. Ramavtalen vid utgången av perioden för utbildningar, uppgår till drygt 60 Mkr. Avtaln har en generell löptid på två år. Vi ser en ökad efterfrågan på denna typ av kunskapslösningar. Det finns även förfrågningar från andra länder som intresserat sig för lösningen och de resultat som uppnåtts. Fokus på avancerade kunskapslösningar En anpassning och omfördelning av personalstyrkan sker successivt för att bättre motsvara den kompetens, de produkter och tjänster kunderna efterfrågar. Vi har vidare inriktat fokus på att i högre grad än tidigare erbjuda kunderna mer avancerade kunskapslösningar istället för timbaserad produktion av e-learning. Omsättning och resultat andra kvartalet Nettoomsättningen andra kvartalet var 24,4 Mkr, vilket innebar en minskning med 14,7% jämfört med föregående års andra kvartal. Rörelseresultatet uppgick till -3,6 Mkr (-2,5 Mkr). Fasta kostnader har minskat jämfört med föregående års andra kvartal i takt med att antalet anställda minskats ned. Vid utgången av andra kvartalet i år fanns 129 personer (147) anställda. Omsättning och resultat första halvåret Nettoomsättningen första halvåret var 48,0 Mkr, vilket innebär en minskning med 11% jämfört med föregående års första halvår som var 53,7 Mkr. Rörelseresultatet för första halvåret var -6,4 Mkr. Föregående års motsvarande period var rörelseresultatet -6,8 Mkr. Framför allt har det varit enklare e-learningproduktion som har minskat, vilket påverkat omsättningen negativt. Finansiell ställning och likviditet Vid jämförelse bör man beakta att första halvåret föregående år var mycket starkt medan andra halvåret blev mycket svagt.AcadeMedias finansiella ställning är fortsatt stark. Det egna kapitalet uppgår till 85,4 Mkr vilket jämfört med 2001-06-30 innebär en minskning om 24,3 Mkr. Eget kapital per aktie är 27 kr. Likvida medel sjönk under perioden med 12,1 Mkr vilket är hänförligt främst till följd av en minskning av kortfristiga skulder. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 75,5 Mkr. Personal AcadeMediakoncernen består per 2002-06-30 av 129 medarbetare fördelade 63 i Gravity och 56 i New Media Learning samt 10 i övrig verksamhet. Moderbolaget Koncernens moderbolag AcadeMedia AB har under perioden inte haft någon omsättning. Resultat före skatt och bokslutsdispositioner var för första halvåret -0,5 Mkr. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 68,5 Mkr. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med närmast föregående rapportperiod avslutad per den 31 mars 2002. Övriga upplysningar I AcadeMedia finns ett optionsprogram till de anställda som vid full teckning innebär en utspädning om drygt 1,7 % av aktiekapitalet. Teckningskursen är 135 kr och sista förfallodag är 2002-12-31. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Stockholm 2002-08-13. Lars G Mattsson Verkställande Direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00700/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00700/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar