Kallelse till extra bolagsstämma AcadeMedia AB

Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ), org.nr. 556057-2850

Kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 20/2 2007, kl. 10.30 i Hörsalen, Haga Forum, Annerovägen 4, i Solna.
För att få delta i stämman skall aktieägarna dels på avstämningsdagen den 14/2 2007 vara registrerade i den av VPC förda aktieboken, dels senast den 16/2 2007 ha anmält om deltagande till bolaget.
Anmälan kan göras per post till AcadeMedia AB, Box 47061, 100 74 Stockholm, tfn 08 793 61 02, fax 08 – 775 14 49 eller e-post till torbjorn.sannerstedt@academedia.se.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att rösta på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC, kontakta Er bank/fondmäklare.
Omregistrering måste vara verkställd i god tid före den 14/2 2007.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning vid stämman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av apportemission till följd av förvärv av Nordens
Teknikerinstitut AB (NTI).
7. Val av ny styrelsemedlem
8. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
9. Övriga frågor

Punkt 6. Godkännande av apportemission till följd av förvärv av Nordens Teknikerinstitut AB (NTI).
Bolagsstämman föreslås besluta om godkännande av en emission av 1 666 667 aktier i AcadeMedia AB, varav riktas till Josef Elias Holding AB 90 461 aktier av serie A och 1 159 540 aktier av serie B och riktas till Sandra Unterman Holding AB med 30 153 aktier av serie A och 386 513 aktier av serie B, i förhållande till deras ägarandelar i Nordens Teknikerinstitut AB (NTI). Den föreslagna emissionen kommer att öka aktiekapitalet med 3 333 334 kr. Den tillskjutna apportegendomen beräknas få ett bokfört värde av 50 Mkr i AcadeMedias balansräkning. Beslutet måste tas av en
enkel majoritet på stämman. Fullständigt förslag finns tillgångligt hos bolaget fr o m 2 veckor innan stämman.

Punkt 7. Val av ny styrelsemedlem
Till ny styrelsemedlem föreslås Josef Elias.

Punkt 8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årssstämma kunna nyemittera högst 2.000.000 aktier, inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med högst 4.000.000 kr. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant. Anledningen till förslaget är att Bolaget ser ett behov av att kunna stärka sin finansiella ställning med anledning av det föreslagna förvärvet enligt punkt 6. Förslaget är villkorat ett beslut enligt förslaget på punkt 6.

Ägare motsvarande 50,6 % av rösterna har förbundit sig att rösta enligt styrelsens förslag.

Fullständiga förslag till beslut m a p pkt 6 finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna senast två veckor före bolagsstämman.


Stockholm i januari 2007
Styrelsen i AcadeMedia AB (publ)

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar