• news.cision.com/
  • Acando/
  • Acando ansöker om avnotering, utser ny vd och CFO samt tidigarelägger årsstämman

Acando ansöker om avnotering, utser ny vd och CFO samt tidigarelägger årsstämman

Report this content

CGI Inc. (”CGI”), genom det till CGI indirekt helägda dotterbolaget CGI Nordic Holdings Limited, förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Acando AB (publ) (“Acando”) ovillkorat den 16 april 2019. CGI innehar mer än 90 procent av aktierna i Acando och avser att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Acando.

Styrelsen för Acando har i dag, på begäran av CGI, fattat beslut om att ansöka om avnotering av Acandos B-aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Acandos aktier kommer att meddelas snarast efter att Acando erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Acando har vidare beslutat att tidigarelägga årsstämman att hållas den 22 maj 2019 i stället för den 29 maj 2019 som tidigare kommunicerat, för beslut om bland annat val av styrelse och revisor och ändring av Acandos bolagsordning avseende antalet styrelseledamöter.

Beaktat den förändrade situation som föreligger har styrelsen vidare beslutat att inte längre föreslå någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2018.

Hänförligt till CGI:s offentliga uppköpserbjudande har Acandos styrelse beslutat att senarelägga tidpunkten för publicering av delårsrapporten för perioden januari–mars 2019 till den 31 maj 2019 (se Acandos pressmeddelande av den 18 mars 2019). Om Acando vid denna tidpunkt inte längre är noterat på Nasdaq Stockholm kommer ingen kvartalsrapport att publiceras.

Som en del av de åtgärder som vidtagits för att hantera integreringen av Acando in i CGI, har styrelsen vidare beslutat att entlediga Carl-Magnus Månsson som verkställande direktör och koncernchef för Acando från och med den 18 april 2019. Carl-Magnus Månsson kommer på heltid att assistera CGI i samband med integrationen av Acando och överföringen av arbetsuppgifter till hans efterträdare samt kommer att vara tillgänglig för Acando under en övergångsperiod därefter. Styrelsen har beslutat att förordna Heikki Nikku som verkställande direktör och koncernchef för Acando från och med den 18 april 2019 tills vidare. Heikki Nikku är född 1956 och är President för CGI Northern Europe operations. Vidare kommer Charles Gill att ersätta Anneli Lindblom som CFO för Acando från och med den 18 april 2019. Charles Gill är född 1965 och är Vice-President för Finance, Northern Europe CGI.

För mer information vänligen kontakta:

Jarkko Virtanen, Vice-President, Marketing and Communications för Northern Europe,

jarkko.virtanen@cgi.com, +358 40 759 3603

Om Acando

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,8 miljarder kronor 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.acando.com