Ändring av antalet aktier i Acando AB

Till följd av Acando AB:s nyligen genomförda nyemission i samband med förvärv har antalet B-aktier och röster i bolaget ökat med 550 000.

Per den 29 september 2017 uppgår därmed det totala antalet aktier i bolaget till 104 957 419, varav 3 639 990 utgörs av aktier av serie A och 101 317 429 av aktier av serie B. Det totala antalet röster i Acando AB uppgår till 137 717 329. Bolagets aktiekapital uppgår per samma datum till 144 761 197 kronor och 02 öre.

Denna information är sådan information som Acando AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2017 klockan 16:00 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Anneli Lindblom, CFO Acando AB, 08-699 70 00, anneli.lindblom@acando.com

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1700 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera