Kallelse till Acando ABs årsstämma den 26 april 2018

Report this content

Aktieägarna i Acando AB (publ) org.nr. 556272-5092 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 17.00 på Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 20 april 2018 kl. 12.00.

Anmälan kan ske på något av följande sätt:

-        per telefon 08-699 70 00, vardagar 8.00–17.00

-        per post till adress: Acando AB, Box 16061, 103 22 Stockholm

-        via Acandos hemsida: www.acando.com 

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Om flera ombud utses måste det framgå av respektive fullmakt vilken andel ombudet får rösta för. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.acando.com och skickas till de aktieägare som så begär och anger sin postadress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 20 april 2018, då sådan införing skall vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern­redo­vis­ningen och koncernrevisionsberättelsen samt i anslutning härtill ett anförande av verkställande direktören.

7. Beslut om

a)     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultat­räkningen och koncernbalansräkningen,

b)     dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag.

9. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer.

10. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter.

11. Val av styrelseordförande.

12. Val av revisor.

13. Beslut om principer för utseende av ledamöter till valberedning.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.

16. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

17. Beslut om aktiesparprogram 2018

a)     införande av aktiesparprogram 2018,

b)     bemyndigande att besluta om emission av aktier av serie C,

c)      bemyndigande att besluta om återköp av aktier av serie C,

d)     beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B,

e)     om årsstämman inte beslutar enligt punkt b-d) ovan, aktieswapavtal med tredje part.

18. Stämman avslutas.                                                                                                                                              

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag, arvoden samt val av styrelse, styrelseordförande, revisor (punkterna 1, 8, 9, 10, 11, 12)

Följande förslag har beretts av bolagets valberedning bestående av Börje Bengtsson (ordf.), Ulf Hedlundh, Åsa Nisell och Ulf J Johansson.

Valberedningen föreslår enhälligt:

att     till årsstämmans ordförande välja Ulf J Johansson

att     antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sex och att antalet revisorer skall uppgå till en

att     arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 2.100.000 kr, varav styrelsens ordförande skall erhålla 600.000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 240.000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 300.000 kr att fördelas mellan ledamöter i utskott

att     arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen räkning

att     årsstämman såsom styrelseledamöter omväljer styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Lena Eliasson, Magnus Groth, Anders Skarin, Alf Svedulf och Caroline af Ugglas

att     årsstämman omväljer Ulf J Johansson till styrelsens ordförande

att     till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (2019), i enlighet med rekommendation från styrelsens revisionsutskott, välja revisionsföretaget KPMG, som har för avsikt att utse Helena Arvidsson Älgne till huvudansvarig revisor.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Acando AB:s styrelse finns tillgänglig på hemsidan www.acando.com.

Vinstdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att utdelning fastställs till 1,40 kr per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 30 april 2018. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 4 maj 2018.

Beslut om principer för utseende av ledamöter till valberedningen (punkt 13) 

Regler för utseende av valberedning inför kommande årsstämmor, gäller tillsvidare.

1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 2 nedan, som önskar utse ledamot. Namnen på de fyra ledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren, men ej vara styrelseledamot i Acando. Styrelsens ordförande skall, om denne inte tillhör de röstmässigt fyra största ägarna, adjungeras till valberedningen.

2. Att valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i september året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande ansvarar för att kalla till valberedningens konstituerande möte.

3. Att om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna skall efter kontakt med valberedningens ordförande äga utse ledamöter.

Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna senare än två månader före årsstämman skall i stället för att ingå i valberedningen ha rätt att utse en person som adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

4. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

(a) förslag till stämmoordförande,

(b) förslag till styrelse,

(c) förslag till styrelseordförande,

(d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,

(e) förslag till revisorer,

(f) förslag till arvode för bolagets revisorer och

(g) i förekommande fall, förslag till revidering av principer för utseende av valberedning

5. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i den mån nyemission kan ske utan ändring av bolagsordningen, dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid den tidpunkt då styrelsen i förekommande fall utnyttjar bemyndigandet för första gången. Aktier skall kunna emitteras med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet skall således inte innefatta rätt för styrelsen att besluta om kontant nyemission. Nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser. Styrelsen äger dock i samband med sådana förvärv inte rätt att kombinera bemyndigandet enligt denna punkt 14 med det bemyndigande som framgår under punkt 15 avseende överlåtelse av egna aktier av serie B på sätt som innebär att det totala antalet aktier av serie B som erläggs som ersättning i samband med apportförvärv överstiger 10 procent av det registrerade aktiekapitalet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåtelse av egna aktier av serie B.

Förvärv får endast ske över Nasdaq Stockholm, inom det vid var tid gällande kursintervallet (varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs), och får ske av så många aktier att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske i den mån de är försvarliga mot bakgrund av aktiebolagslagens försiktighetsregel.

Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse, varvid vederlaget skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. I sistnämnda fall får betalning erläggas med apportegendom i form av aktier eller rörelseegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Överlåtelse får ej ske över Nasdaq Stockholm.

Motivet för förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därigenom öka aktieägarvärdet, samt att skapa möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella förvärv av bolag och rörelser helt eller delvis kunna använda återköpta aktier. Styrelsen äger dock i samband med sådana förvärv inte rätt att kombinera bemyndigandet enligt denna punkt 15 med det bemyndigande som framgår under punkt 14 avseende emission av aktier av serie B på sätt som innebär att det totala antalet aktier av serie B som erläggs som ersättning i samband med apportförvärv överstiger 10 procent av det registrerade aktiekapitalet. Därutöver skall återköp användas för säkerställande av tillgängliga aktier i det under punkt 17 föreslagna aktiesparprogrammet om införande av sådant beslutas av stämman.

Acando skall således inte bedriva handel med egna aktier.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (verkställande direktören och medlemmar ur koncernledningen) fastställs.

Bolaget skall erbjuda konkurrenskraftiga och marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Ersättning innefattar kontant lön, långsiktigt incitamentsprogram och pensionsavsättning. Den kontanta lönen skall bestå av en fast och en rörlig del. Ambitionen skall vara att fast lön plus 40 procent av den maximalt möjliga rörliga lönen skall utgöra en marknadsmässig kontant lön som erhålles då koncernens kvantitativa resultatmål, fastställda av styrelsen, uppnås.

Vidare gäller att:

  • Den fasta lönen revideras årligen per 1 januari.
  • Den rörliga lönen, som regleras årligen, skall vara kopplad till koncernens resultat samt försedd med en maxgräns. Den totala kostnaden för den rörliga delen för bolagsledningen skall uppgå till maximalt 100 procent av den fasta lönekostnaden för denna grupp beroende på måluppfyllelse.
  • Möjlighet till deltagande i långsiktiga incitamentsprogram skall ges i enlighet med beslut på bolagets årsstämmor.
  • Pensioner skall alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet. För VD utgör premien 35 procent av den fasta lönen och för övriga i koncernledningen högst 30 procent. Pensionsålder inträder generellt vid 65 år.
  • Avgångsvederlag och uppsägningslön för ledande befattningshavare kan sammantaget, vid uppsägning ifrån bolagets sida, ge rätt till bibehållen lön under maximalt 18 månader med avräkning för eventuell inkomst från annan tjänst eller näringsverksamhet under de sista 12 månaderna. För VD gäller en uppsägningstid om sex månader. Om bolaget säger upp VD gäller en uppsägningstid om sex månader samt att ett avgångsvederlag utgår om 12 månadslöner med avräkning för eventuell inkomst från annan tjänst eller näringsverksamhet under de sista 12 månaderna. VD har rätt att säga upp sin anställning på villkor som om bolaget sagt upp anställningen i det fall att någon enskild aktieägare eller en grupp av aktieägare i formellt samarbete uppnår mer än 50 procent rösträtt i bolaget.

Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor. Styrelsen föreslår vidare att avsteg från ovanstående riktlinjer skall kunna göras om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl härför.

Ersättning till verkställande direktören framgår av årsredovisningen, not 9. (Årsredovisning 2017 publiceras på Acandos hemsida i april.)

Aktiesparprogram 2018 (punkt 17)

Beslut om aktiesparprogram, innefattande A. Införande av aktiesparprogram 2018, B. Bemyndigande att besluta om emission av aktier av serie C, C. Bemyndigande att besluta om återköp av aktier av serie C, D. Beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B samt om årsstämman inte beslutar enligt punkt B-D ovan, aktieswapavtal med tredje part.

Styrelsen vill öka möjligheterna att behålla och rekrytera nyckelmedarbetare och föreslår därför att årsstämman beslutar att införa ett aktiesparprogram 2018 (”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen. Programmet har liknande struktur som de aktiesparprogram som antogs av årsstämmorna 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (samt av extra bolagsstämma 2014), 2015, 2016 och 2017.

Styrelsen anser att den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för att möjliggöra överlåtelse av aktier av serie B i Acando under Programmet erhålls genom en riktad emission av aktier av serie C som sedan återköps. Aktierna av serie C kommer sedan innehas av bolaget och därefter kommer erforderligt antal aktier av serie C, efter omvandling till aktier av serie B, att överlåtas till deltagarna i enlighet med Programmet samt övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Detta enligt punkt B.-D. nedan.

För det fall erforderlig majoritet inte skulle erhållas för detta förslag, föreslår styrelsen att överlåtelse säkerställs genom ingående av aktieswapavtal med tredje part, enligt punkten E. nedan.

A. Införande av aktiesparprogram

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om införande av ett aktiesparprogram i huvudsak baserat på nedan angivna villkor och principer.

a) Programmet kommer att omfatta totalt högst 50 ledande befattningshavare, inklusive andra nyckelpersoner i Acandokoncernen verksamma i Sverige och övriga länder. Deltagarna kommer att, efter en kvalifikationsperiod om drygt tre år samt förutsatt en egen investering i Acandoaktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Acandoaktier, vars antal är beroende av dels antalet Acandoaktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav uppfyllts.

b) Löptiden för Programmet föreslås vara tre år.

c) Deltagande i Programmet förutsätter att deltagaren, under perioden 9 maj 2018 – 7 juni 2018, förvärvar och inom ramen för Programmet binder upp aktier av serie B i Acando (”Sparaktier”). Styrelsen kan dock i vissa fall medge att aktier av serie B i Acando förvärvade av deltagaren tidigare än under denna period kvalificerar såsom Sparaktier, under förutsättning att de binds upp inom ramen för Programmet och att de ej ingår i annat pågående options- eller aktiesparprogram eller liknande program. Beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav, kopplade till Acandos vinst per aktie före skatt men efter utspädning för räkenskapsåren 2018-2020, har deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla tilldelning av aktier av serie B i Acando (”Prestationsaktier”) förutsatt att kraven på Sparaktier är uppfyllda.

d) Tilldelning av Prestationsaktier enligt Programmet kommer att kunna ske inom en period av 30 handelsdagar räknat från dagen efter bolagets offentliggörande av kvartalsrapporten för andra kvartalet 2021.

e) En förutsättning för att deltagaren skall ha rätt att erhålla Prestationsaktier, är att deltagaren fortsätter att vara anställd i Acandokoncernen under hela kvalifikationsperioden till och med tilldelningsdagen samt att deltagaren, under denna period, har behållit alla de Sparaktier som bundits upp inom ramen för Programmet. Den anställde skall därvid kunna uppvisa avräkningsnota för varje Sparaktie, utvisande att förvärv av Sparaktien skett under perioden 9 maj 2018 – 7 juni 2018, eller dessförinnan i enlighet med av styrelsen lämnat medgivande enligt ovan, samt att den anställde fortfarande äger den aktuella Sparaktien. För erhållande av Prestationsaktier krävs därutöver att vissa prestationskrav är uppfyllda.

f) Baserat på uppfyllande av prestationskrav avsätts högst 1.000.000 Prestationsaktier. Beslut om deltagande i Programmet och det maximala antal Prestationsaktier som varje deltagare kan erhålla, kommer att fattas av styrelsen och avses senast ske under juni månad 2018. Därvid kommer bland annat den anställdes position inom och betydelse för Acandokoncernen att beaktas.

g) Nyckelpersonerna kommer inom ramen för Programmet att kunna förvärva Sparaktier och vederlagsfritt erhålla Prestationsaktier, indelat i fyra olika kategorier:

  •  Kategori A (Verkställande direktören) högst 18.000 Sparaktier respektive 216.000 Prestationsaktier Typ 1,
  •  Kategori B (högst 7 personer) vardera högst 12.000 Sparaktier respektive 120.000 Prestationsaktier Typ 1,
  •  Kategori C (högst 20 personer) vardera högst 3.000 Sparaktier respektive 12.000 Prestationsaktier varav 3.000 Prestationsaktier Typ 2 och 9.000 Prestationsaktier Typ 1,
  •  Kategori D (högst 40 personer) vardera högst 3.000 Sparaktier respektive 3.000 Prestationsaktier Typ 2.

Prestationsaktierna delas in i Typ 1 och Typ 2, med olika krav på prestation. Dock får programmet omfatta högst 1.000.000 Prestationsaktier varav maximalt 180.000 Prestationsaktier Typ 2.

h) Beslut om deltagande i Programmet förutsätter att det enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Innan tilldelning av Prestationsaktier sker skall styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat, ställning och utveckling jämfört med konkurrenter och andra faktorer. Deltagarens maximala bruttovinst per Prestationsaktie skall därvid vara begränsad till fyra gånger aktiekursen för aktien av serie B i Acando vid tidpunkten för kvalifikationsperiodens början,[1] varför antalet Prestationsaktier som tilldelas deltagaren kan komma att minskas proportionellt för att åstadkomma nämnda begränsning.

i) Antalet Prestationsaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande åtgärder.

j) Styrelsen, eller ett av styrelsen tillsatt utskott, skall med tillämpning av ovan angivna riktlinjer äga rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet. Styrelsen skall äga rätt att göra mindre avsteg från ovanstående riktlinjer om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl för detta. Styrelsen skall även, i det fall omständigheter inträffar som signifikant påverkar svårighetsgraden i att nå de uppsatta prestationsmålen, justera dessa så att samma bedömda svårighetsgrad upprätthålls.

k) Det maximala antalet aktier av serie B i Acando som omfattas av Programmet uppgår till cirka 0,9 procent av antalet utgivna aktier efter utspädning och cirka 0,7 procent av antalet röster efter utspädning.

l) I syfte att säkerställa ett långsiktigt ägande införs ett minimiinnehav för att kvalificeras för deltagande i framtida program. Miniminivån är avsedd att successivt byggas upp genom, dels deltagande i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018 års program, dels deltagande i framtida incitamentsprogram. Miniminivån definieras som den aggregerade volymen av tilldelade Sparaktier och Prestationsaktier, det vill säga det finns inget krav på ytterligare investering i aktier för deltagaren. Miniminivån skall dock begränsas till högst 300 procent av årlig baslön (fast ersättning) för Kategori A och B. För Kategori C och D finns inget krav på minimiinnehav. Under perioden fram tills att miniminivån har uppnåtts, har deltagaren inte rätt att avyttra Sparaktier eller Prestationsaktier. Undantag medges för att bekosta förmånsbeskattning vid tilldelning i pågående aktiesparprogram. När minimiinnehavet har uppnåtts äger deltagaren rätt att avyttra överskjutande aktier.

B. Bemyndigande att besluta om emission av aktier av serie C

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2019 öka bolagets aktiekapital med högst 1.379.238 kronor genom emission av högst 1.000.000 aktier av serie C, vardera med kvotvärde om 1,3792 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Nordea Bank AB (publ), eller annat kontoförande institut, till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier av serie B till anställda i enlighet med Programmet.

C. Bemyndigande att besluta om återköp av aktier av serie C

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2019 besluta om återköp av aktier av serie C. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av aktier av serie C och skall omfatta samtliga utestående aktier av serie C. Förvärv skall ske till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade aktier av serie C skall ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier av serie B i enlighet med Programmet.

D. Beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att aktier av serie C som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna aktier i enlighet med punkten C ovan kan, efter omvandling till aktier av serie B, överlåtas till deltagarna i Programmet samt deltagarna i övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i enlighet med beslutade villkor. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att högst 1.000.000 aktier av serie B kan överlåtas till deltagarna i enlighet med Programmets villkor. Dessa aktier kan antingen utgöras av aktier av serie B som innehas av bolaget sedan tidigare eller aktier av serie B som innehas av bolaget efter omvandling från aktier av serie C.

Beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B får ske på följande villkor.

a) Överlåtelse får ske endast av aktier av serie B i Acando, varvid högst 1.000.000 aktier av serie B får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i Programmet.

b) Rätt att vederlagsfritt erhålla aktier av serie B skall tillkomma sådana personer inom Acandokoncernen som är deltagare i Programmet. Vidare skall dotterbolag äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B, varvid sådant bolag skall vara skyldigt att, enligt villkoren för Programmet, omgående överlåta aktierna till sådana personer inom Acandokoncernen som deltar i Programmet.

c) Överlåtelser av aktier av serie B skall ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Programmet har rätt att förvärva aktier, d.v.s. inom en period av 30 handelsdagar räknat från dagen efter bolagets offentliggörande av kvartalsrapporten för andra kvartalet 2021.

d) Antalet aktier av serie B som kan komma att överlåtas inom ramen för Programmet kan komma att bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande åtgärder.

E. Aktieswapavtal med tredje part

Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet ej kan uppnås för punkterna B-D. ovan, fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som Programmet förväntas medföra genom att bolaget ingår aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn över Nasdaq Stockholm skall förvärva och överlåta aktier i bolaget till sådana anställda som omfattas av Programmet.

Majoritetsregler

Stämmans beslut om inrättandet av Programmet enligt punkten A. ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För giltigt beslut enligt förslaget under punkterna B. och C. ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och för D. ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För punkten E. ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Styrelsens motivering

Styrelsen vill öka möjligheterna att behålla och rekrytera nyckelpersoner. Därutöver förväntas ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i Programmet stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet, höja motivationen samt öka samhörighetskänslan med bolaget. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för bolaget och dess aktieägare. Programmet kommer att utgöra ett konkurrenskraftigt och motivationshöjande incitament för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

Programmet har utformats för att premiera deltagarna för ökat aktieägarvärde genom att erbjuda förvärv av aktier av serie B som är baserat på uppfyllandet av fastställda resultat- och verksamhetsbaserade villkor. Därtill kräver tilldelning även att en privat investering sker av respektive deltagare genom att deltagare erlägger marknadspris för aktierna av serie B. Genom att knyta anställdas ersättning till bolagets resultat- och värdeutveckling, premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på Acandokoncernens fortsatta utveckling och är därmed till fördel för såväl aktieägarna som bolaget.

Överlåtelsen av förvärvade egna aktier enligt punkten D. ovan, utgör ett led för att genomföra det föreslagna Programmet.

Mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att deltagarna i Programmet erbjuds att bli aktieägare i bolaget.

______________________

Antal aktier och röster i bolaget

Per tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Acando till 104.957.419, varav 3.639.990 aktier av serie A och 101.317.429 aktier av serie B, och det totala antalet röster i bolaget till 137.717.329. Acando innehar 1.163.048 aktier av serie B som inte kan företrädas vid stämman.

Bemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 17 ovan jämte styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ och 19 kap. 22§ aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.acando.com, samt bolagets kontor, adress Vasagatan 16, Stockholm, från och med torsdagen den 5 april 2018. Aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillskickade, kan anmäla detta via mejladressen: info@acando.com.

Upplysningar på årsstämman 

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och dotterbolagets ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i mars 2018

Styrelsen Acando AB (publ)

Denna information är sådan information som Acando AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 10.30  


[1] Beräknat enligt den för aktien av serie B i Acando på Nasdaq Stockholm officiella kurslista noterade genomsnittliga volymviktade betalkursen den angivna dagen.

För mer information vänligen kontakta:
Anneli Lindblom, CFO eller Ulf J Johansson, Styrelseordförande Acando AB, telefon 08-699 70 00.

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.