Valberedning utsedd inför årsstämma 2018 i Acando AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut den 4 maj 2017 ska Acandos valberedning utgöras av ledamöter utsedda av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna. Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per sista bankdagen i september 2017.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  •  Börje Bengtsson, utsedd av Alf Svedulf med familj och bolag. Ordförande i Valberedningen.
  •  Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando.
  •  Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB.
  •  Åsa Nisell, utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, revisorer, arvode för bolagets revisorer, samt nomineringsprocess inför årsstämman 2019.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Acandos valberedning kan göra det via e-post till valberedning@acando.com.

Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är 31 december 2017.

Denna information är sådan information som Acando AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 klockan 14:15.  

För mer information vänligen kontakta:
Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando +46 8 699 7000.

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1700 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera