Valberedningens förslag till årsstämma i ACAP Invest AB (publ)

Valberedningen, som har bestått av Jan Tuve Möller, David Johansson på Exol AB:s mandat och Magnus Hansson på eget mandat, har utarbetat följande förslag.

Ordförande vid stämman: Göran Bernhoff

Antal styrelseledamöter: Fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter

Antal revisorer: Ett revisionsbolag, inga suppleanter

Styrelseledamöter: Omval av Thomas Bolmgren och Magnus Hansson samt nyval av Benny Allerbring och Marcus Rasmusson. Göran Bernhoff och Kerstin Lindell har avböjt omval.

Styrelseordförande: Nyval av Benny Allerbring

Revisorer: Deloitte AB, registrerat revisionsbolag, med Johan Rasmusson, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen, väljs till revisor på ett år.

Styrelsearvode: 150 000 kr till styrelsens ordförande och 90 000 kr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till styrelseledamot får efter överenskommelse med ACAP Invest AB faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska justeras så att kostnadsneutralitet gäller för ACAP Invest AB.

Re­visorsarvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

Benny Allerbring, född 1945, är byggnadsingenjör och fil. kand med inriktning på företagsekonomi. Han är styrelseordförande i Elbogen Electric Holding AB samt dotterbolagen Cetec Electric AB och Elbogen Electrotech AB. Benny Allerbring har mångårig industriell erfarenhet från Kalmar LMV-koncernen med marknadsföring i Europa samt Nord- och Sydamerika och har därefter bland annat arbetat hos Waste Management International med företagsförvärv och implementering. Benny Allerbring kommer att få en senior ställning i styrelsen, med betydande erfarenhet och kunskap för att utveckla ACAP-koncernen vidare.

Marcus Rasmusson, född 1973, är civilekonom och utbildad i Paris och Bryssel. Marcus Rasmusson har ett förflutet som managementkonsult hos PA Consulting Group, VD för Alcan Nordic och senast VD för Witre/Manutan Group i Norden, CEE och Ryssland. Marcus Rasmusson kommer bland annat att bidra med branschkunskap samt gedigen erfarenhet inom både förändringsarbete och hållbar affärsutveckling i Norden och internationellt.

Valberedningen anser att Benny Allerbring och Marcus Rasmusson är oberoende till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i bolaget samt att Magnus Hansson och Thomas Bolmgren är oberoende till bolaget och bolagsledningen, men beroende till större aktieägare i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Varken Benny Allerbring eller Marcus Rasmusson äger aktier i ACAP Invest.

För ytterligare information kontakta valberedningens ordförande Jan Tuve Möller, tel 0707-48 44 36.

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO och DISAB. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Under 2013 omsatte ACAP Invest cirka 571 MSEK. ACAP Invest är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista.

För mer information www.acapinvest.se.

Taggar:

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar