Klimatförändringar med ökat extremväder hotar elförsörjningen

STOCKHOLM; 17 juli 2020 - Mer än nio av tio (95%) företagsledare och högre chefer inom elbranschen tror att klimatförändringar har varit en bidragande faktor till att extrem väderlek påverkat deras eldistribution de senaste tio åren, enligt en ny studie från Accenture. Dessutom tror 90% att en förväntad ökning av extrem väderlek utgör en ökad ekonomisk risk för deras driftverksamhet.

Studien – som är den sjätte upplagan av Accentures ”Digitally Enabled Grid research - baseras på en undersökning med mer än 200 företagsledare och högre chefer på elbolag i 28 länder världen över. I studien har Accenture listat några särskilt viktiga fynd från undersökningen:

 • Nästan tre fjärdedelar (73%) av respondenterna svarade att extrem väderlek utgör en betydande utmaning för nätens drift och säkerhet.
 • 92% sade att de förväntar sig att det hårda vädret kommer att öka de kommande tio åren.  
 • Cheferna inom energisektorn uppgav att de väderproblem som orsakar mest skada är mycket starka vindar (23%), översvämningar (17%) samt vinteris och snöstormar (15%).
 • 88% sade att upprätthållandet av elnätens motståndskraft mot extrem väderlek kommer att resultera i betydande höjningar av priserna för kunderna.  
 • Samtidigt anser endast en fjärdedel (24%) att deras företag är mycket väl förberedda för att hantera effekterna av extrem väderlek, varav en av 12 (8%) hävdar att de är dåligt förberedda.

"När fler regioner i världen drabbas av stormar, hårda vindar, torka, skogsbränder och översvämningar ökar vikten för elbolagen att förstå hur klimatförändrar påverkar drift, underhåll och skydd av elnäten. De senaste tio åren har hårt väder blivit en av de stora utmaningarna inom elförsörjningen.", säger Lars Sigfridsson, Utilities Lead på Accenture. Genom att våga utnyttja innovativ digital teknik kan företag inom elbranschen skapa mer flexibla driftsystem, något som i sin tur kommer göra det möjligt att utveckla skydd mot extrem väderlek. Exempelvis kan aktiv hantering av tillgänglig nätverksredundans, distribuerad produktion och energilagring hjälpa till att upprätthålla elförsörjningen under svåra väderhändelser och göra uppstart och återställningen snabbare efter avbrott.”
 

Att bygga ett motståndskraftigt elnät

Drygt nio av tio respondenter (95%) tror att större flexibilitet i elnäten kommer att vara avgörande för att öka den totala motståndskraften mot extrem väderlek de kommande tio åren. Relevanta förbättringsområden är exempelvis redundans, distribuerade energiresurser och mikronät. Vidare anser 93% att just flexibla elnätsystem är det mest kostnadseffektiva sättet att skapa långsiktig motståndskraft på.

Studien visar dessutom att nästan samma antal chefer (93%) uppgav att de testar innovativa lösningar för motståndskraft i nätet, som exempelvis avancerade skyddssystem, Vehicle 2 Grid-teknik (V2G), automatiserade självläkande elnät och användning av drönare för inspektion av potentiella skador.

Många av företagen står dock inför en utmaning med att utveckla säkrare och motståndskraftigare elnät. Medan 95% av cheferna tror att aktiv hantering av distribuerad elproduktion - inklusive solceller, vindkraft och energilagring - kommer att vara nyckeln till att utveckla nätets motståndskraft på lång sikt, sade 84% att bristen på information om plats, storlek, specifikation och drifttillståndet för installationer av mikroproduktion påverkar arbetet på kort sikt. Dessutom fann studien att bristen på branschövergripande riktlinjer och standarder hindrar åtgärder för att öka elnätens motståndskraft vid extrem väderlek på längre sikt.

I studien har Accenture identifierat tre huvudsakliga områden som elbolagen behöver fokusera på för att skydda elnäten och utveckla en mer flexibel eldistribution:
 

Upprätta grunden för motståndskraft i elnäten

 • Definiera ansvarsområden för motståndskraft i elnäten inom företaget, och etablera ledarskap i frågan inom branschen för att hitta samarbeten med relevanta aktörer på marknaden.
 • Inför tydliga investerings- och resultatmål – analysera både risker med extrem väderlek, och vilket samhällsvärde ökad motståndskraft i elnäten kan ha.
 • Utveckla riskanalyser av extrem väderlek genom att utvärdera tidigare avbrott i eldistributionen. Detta gör det enklare att argumentera för, och ta beslut om, investeringar för att skydda elnäten.

Bygg det motståndskraftiga elnätet

 • Bygg nya systemfunktioner i elnäten som erbjuder större flexibilitet vid avbrott på grund av hårt väder. Utnyttja digitala lösningar som möjliggör enklare kontroll av elnätens status, drift och eventuella avbrott.  
 • Använd artificiell intelligens och nya digitala teknologier för att förutspå strömavbrott och etablera strategier för systemåterställning av elnäten.

Utforska nya digitala lösningar

 • Gemensam framtagning av och uppmuntran till användningar av digitala lösningar som kunder kan utnyttja för att ytterligare öka graden av motståndskraftig elförsörjning.
 • Utveckla differentierade lösningar för samhällen som ofta drabbas av extrem väderlek, där kraven på motståndskraft i elnäten generellt är högre.
   

”På lång sikt kan elbolagen främja ökat skydd mot extrem väderlek genom att övertyga myndigheter, kunder och andra intressenter om att investeringar i ny teknik behövs. Men COVID-19 tydliggör och ökar angelägenheten att ta itu med frågan. Många samhällen världen över befinner sig i en kritisk situation, och elförsörjningen är en stöttepelare både för vårt arbets- och privatliv. I händelse av en stor katastrof, hur skyddar vi exempelvis de team med reparatörer som ska hantera nätskador samtidigt som vi har pågående riktlinjer kring social distansering och karantän vid sjukdom? Vilka är de bästa teknikerna för att skydda de anställdas hälsa? Det finns givetvis många viktiga frågor som väcks under en pandemi, men de som rör skydd av våra samhällens infrastruktur är särskilt viktiga att besvara.”, säger Lars Sigfridsson.
 

Metod

Accentures årliga undersökning Digitally Enabled Grid Research utvärderar möjligheterna och effekterna av en ökad digitalisering av elnäten. För den senaste undersökningen genomförde Accenture en enkätundersökning med 206 ledande befattningshavare på elbolag i 28 länder: Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Kina (inklusive Hong Kong), Danmark, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Malaysia, Nederländerna, Norge, Filippinerna, Polen, Portugal, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Storbritannien och USA. Undersökningen genomfördes online från november 2019 till januari 2020.
 

Om Accenture

Accenture är ett globalt ledande företag med digital kapacitet inom ett brett spektrum av tjänster såsom strategi, konsulttjänster, interaktiva tjänster, IT och verksamhetsoptimering. Vi har branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom mer än 40 olika branscher och affärsfunktioner. Genom kontinuerlig innovation, våra 509 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder, hjälper vi våra kunder förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Besök oss gärna på accenture.se.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Markelius
Accenture
+46730513452
anna.markelius@accenture.com

Prenumerera