AcouSort AB tillförs 39,6 MSEK i genomförd företrädesemission

Report this content

AcouSorts nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Emissionen tecknades till 131,3 procent och AcouSort tillförs 39,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden finansierar främst utökad försäljning, produktion och marknadsföring av OEM-komponenter men även produktutveckling, forskning samt återbetalning av brygglån.

Teckningstiden i AcouSorts nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 13 oktober 2021. Totalt tecknades emissionen till 131,3 procent, varav 93,7 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 37,6 procent utan stöd av teckningsrätter. Inga emissionsgarantier togs i anspråk.

Teckningskursen i företrädesemissionen var 21 SEK per unit, motsvarande 21 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs AcouSort 39,6 MSEK före emissionskostnader vilket främst finansierar AcouSorts fortsatta satsning på OEM-komponenter, men även produktutveckling, forskning samt återbetalning av brygglån.

I nyemissionen emitterades 1 886 040 units, innehållandes 1 886 040 aktier och 1 886 040 teckningsoptioner. Tre teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en nyemitterad aktie till kursen 25,00 SEK under perioden 1 – 9 december 2022.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i AcouSort med 188 604,00 SEK och efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 1 320 228,50 SEK fördelat på 13 202 285 aktier. Betalda tecknade units (BTU) i nyemissionen handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ACOU BTU fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier och optioner.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter inom ramen för företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 28 september 2021. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare.

”Det är oerhört glädjande att så många befintliga och nya aktieägare visat så stort intresse att investera i AcouSort och vi vill tacka för det förtroendet. Vi har nu finansiellt tryggat AcouSorts förmåga att accelerera försäljningen, produktionen och marknadsföringen av OEM-komponenter samt fortsätta verksamheten inom produktutveckling och forskning”, säger Torsten Freltoft, CEO AcouSort.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcouSort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021 klockan 15:30.


Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till AcouSort i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta
Torsten Freltoft, VD AcouSort
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.