AcouSort säkerställer rörelsekapital för 2020

Report this content

AcouSort har genom ett konsortium bestående av bolagets ledning, styrelse och grundare erhållit lånegarantier på drygt 3 MSEK. Lånegarantin syftar till göra AcouSort finansiellt oberoende en bit in på 2021 och därmed motverka eventuella negativa effekter som COVID-19 pandemin kan föra med sig.

COVID-19 har medfört att global affärsutveckling förnärvarande går långsammare än tidigare och för att anpassa och överbrygga följderna av den rådande situationen har AcouSort erhållit ett bindande lånelöfte om dryga 3 MSEK. Med denna lånegaranti säkerställer AcouSort med marginal att även i  fortsättningen kunna fokusera fullt ut på våra samarbetspartners, produkt- och affärsutveckling under hela 2020.

- AcouSort har, som tidigare kommunicerats, klarat sig väl under den rådande COVID-19-pandemin. Det är glädjande att se att företagets ledning och storägare tror på bolaget långsiktigt. Lånegarantin är framtagen för att stabilisera de effekter på marknaderna som Covid-19 har orsakat. Därför känns det tryggt att garantin är på plats, så vi kan fortsätta fokusera på verksamheten, säger AcouSorts VD Torsten Freltoft.

Med detta lånelöfte är bolagets rörelsekapital säkrat för hela 2020 och en bit in i 2021. Lånefaciliteten ger AcouSort rätten att påkalla utbetalning av hela eller delar av lånet från långivaren när bolaget anser att behov av finansiering föreligger. Om parterna skriftligen inte kommit överens om annat ska utbetald del av lånet återbetalas tillsammans med upplupen ränta senast den 30 juni 2021. AcouSort äger emellertid rätt att fritt återbetala hela eller delar av lånet i förtid. Låneavtalet. Avtalets löptid är initialt t o m 31 december 2020.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post:
torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Prenumerera

Dokument & länkar