AcouSort uppdaterar kring utvecklingen i bolagets OEM-projekt och forskningssystem

AcouSort AB (publ) (”AcouSort”) lämnar idag, den 3 oktober 2017, genom detta pressmeddelande en uppdatering avseende bolagets pågående projekt och aktiviteter. Pressmeddelandet behandlar i huvudsak nedanstående punkter:

  • AcouSort har framgångsrikt avslutat den fjärde fasen i samarbetsprojektet med Life Science-partner 1 och förhandling om ett kommersialiseringsavtal pågår som planerat.
  • AcouSort kunde i slutet av september avsluta den första fasen i projektet med Life Science-partner 3 för veterinärmedicinska tillämpningar, med goda resultat.
  • Samarbetet med Life Science-partner 2 har tillfälligt avbrutits på grund av omorganisering och interna diskussioner hos partnern om utvecklingsstrategi för planerade produkter.
  • På grund av resursbrister hos AcouSorts produktionspartner för AcouTrap under Q3 2017 har leveransen av de tio systemen som AcouSort förväntade ej kunnat ske. Endast ett fullt system har kunnat levereras och AcouSort har därför fattat beslut om att färdigställa monteringen av återstående systemen i egen regi och därmed överta processen. Bolaget kommer inleda en process att söka en ny samarbetspartner för montering av framtida AcouTrap-system.
  • Under Q2 och Q3 har ett internt utvecklingsprojekt framgångsrikt genomförts med målet att designa en ny generation av den centrala trappingenheten i AcouTrap.

Avseende AcouSorts strategiska OEM-projekt

Under Q3 2017 har AcouSort avslutat den fjärde fasen i samarbetsprojektet med Life Science-partner 1. Denna del av projektet, i vilket AcouSort utvecklar en blodseparationsmodul till partnerns kliniska diagnostikutrustning, fokuserade på projektets genomförbarhet. I fas fyra kunde AcouSort framgångsrikt dokumentera tillräcklig tillförlitlighet för blodseparationsmodulen. Förhandlingar om ett kommersialiseringsavtal med Partner 1, som AcouSort rapporterade om i pressmeddelande den 4 juli 2017, pågår som planerat och bolaget har fortsatt som målsättning att underteckna detta avtal under andra halvåret 2017. Projektet med Life Science-partner 3, inom vilket AcouSort utvecklar en blodseparationsmodul för veterinärmedicinska tillämpningar, pågår enligt plan och AcouSort kunde i slutet av september avsluta den första fasen i projektet, i vilken den grundläggande genomförbarheten för partnerns applikation framgångsrikt kunde demonstreras. AcouSort och samarbetspartnern diskuterar för närvarande fas 2 i samarbetet och bolaget beräknar att denna fas kan inledas under Q4 2017.

Avseende projektet med Life Science-partner 2 kunde AcouSort i pressmeddelande den 4 juli i år rapportera om goda resultat i den första fasen av samarbetet och att nästa fas planerades. Däremot har nu samarbetspartnern i detta projekt valt att tillfälligt avbryta samarbetet på grund av omorganisationer och interna diskussioner om utvecklingsstrategi för planerade produkter. AcouSort följer denna utveckling, för en löpande dialog med motparten och kommer meddela marknaden så snart mer information finns att tillgå.

Den primära målsättningen för AcouSorts samtliga strategiska samarbeten är att bli en leverantör av OEM-separationsmoduler till sina samarbetspartners produkter och ha fördel av deras internationella distributionsnät och kundbas. Alternativt, om integrationen med kundens system blir för komplicerad, ska kunden själv kunna producera hela eller delar av separationsmodulen på licens från AcouSort.

Avseende AcouTrap-systemet

På grund av resursbrister hos AcouSorts produktionspartner under Q3 2017, främst rörande allokering av personal, har de tio AcouTrap-systemen som AcouSort förväntade leverans av dessvärre ej kunnat ske. Endast ett fullt system har kunnat levereras och AcouSort har därför fattat beslut om att färdigställa monteringen av återstående system i egen regi och därmed överta processen. AcouSort bedömer att återstående system kan vara färdigställda före årsskiftet 2017/2018 och att produktionen i egen regi endast kommer ha en marginell påverkan på Bolagets kostnader. Bolaget kommer inleda en process att söka en ny samarbetspartner för montering av AcouTrap-system. Denna försening kommer dessvärre innebära följdförseningar i marknadsföringsaktiviteter och försäljningsprocess med några månader. Därmed förväntar också bolaget att färre AcouTrap-system kommer säljas under 2017 än vad som ursprungligen beräknades.

Under Q2 och Q3 har ett internt utvecklingsprojekt genomförts med målet att designa en ny generation av den centrala trappingenheten i AcouTrap. Detta projekt har nu avslutats framgångsrikt. Den uppdaterade trappingenheten kan nu produceras med avsevärt större replikabilitet och betatestas för närvarande hos kunder i syfte att utvärdera den långsiktiga stabiliteten. Dokumentation av prestanda hos den nya trappingenheten för olika applikationer sker för närvarande både internt och i samarbete med vissa nuvarande AcouTrap-användare, i syfte att användas för framtida användningsområden och forskningsprojekt.

AcouSort har härutöver, i samarbete med Lunds Universitet, producerat en animerad film som visar den fundamentala trappingprincipen som används i AcouTrap-systemet och som dessutom visar metodens förmåga att fånga exempelvis extracellulära vesiklar, bakterier och till och med exosomer. En kopia av filmen finns uppladdad på AcouSorts nystartade YouTube-kanal.

Avseende AcouWash-systemet

Efter att AcouSort nu har färdigställt en uppdatering av designen på AcouWash håller tre prototypsystem för närvarande på att monteras in-house. Färdigställande av montering och test av dessa prototyper beräknas vara klar i mitten av fjärde kvartalet 2017 och avtal om försäljning av de första kommersiella AcouWash-systemen förväntas undertecknas under första halvåret 2018. 

Torsten Freltoft, VD på AcouSort, kommenterar:

”Vi avlägger nu denna statusrapport eftersom det för närvarande händer mycket i bolaget och våra pågående projekt. Två av våra OEM-projekt gör framsteg med goda resultat, vilket är spännande eftersom jag ser en fin framtida potential för dessa projekt. Tyvärr har ett av projekten tillfälligt avbrutits på grund av omorganisering och interna diskussioner hos partnern och vi följer givetvis denna utveckling noga. Vi har även haft en fin utveckling för våra forskningsinstrument, vi kunde under september sälja det första exemplaret av AcouWash till NIH i USA och vi har utvecklat en ny, förbättrad version av trappingenheten i AcouTrap som förnärvarande utvärderas både internt och hos kunder. Tyvärr har vår partner som monterar AcouTrap-systemen haft resursbrister och inte kunnat leverera system enligt våra förväntningar och därmed har vi nu valt att själva ta över produktionen av AcouTrap. Vi bedömer att återstående system kan vara färdigställda före årsskiftet 2017/2018 och att produktionen i egen regi endast kommer ha en marginell påverkan på Bolagets kostnader inom 2017.”

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Om oss

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanande sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar.

Prenumerera

Dokument & länkar