Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport (Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år)

Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 976 (1 142) KSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -3 932 (-2 614) KSEK
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,39 (-0,35) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2017 till 91 % (88 %)

Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 889 (732) KSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -1 669 (-1 750) KSEK
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,17 (-0,23) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

 • Den 4 april inleddes teckningstiden i AcouSorts företrädesemission.
 • Den 6 april meddelade AcouSort att Bolaget har beviljats ett EU-bidrag om sammanlagt 179 937 EUR. Motivet för bidraget är att ge AcouSort finansiella medel för att testa ett nytt material för ultraljudstransduktorer som är bättre lämpat för engångschip inom akustofluidik.
 • Den 10 april meddelade AcouSort att Bolaget och amerikanska Instrumentation Laboratory Company (”Instrumentation Laboratory” eller ”IL”) den 7 oktober 2016 lämnade in en gemensam internationell patentansökan (så kallad PCT - Patent Coorporation Treaty). Patentansökan avser en akustofluidikteknologi som separerar blodplasma från helblod och möjliggör analys av plasman med antingen optiska eller elektriska metoder. Teknologin som patentansökan avser är framtagen i ett samarbete mellan AcouSort och Instrumentation Laboratory. Samarbetet har utvärderat möjligheterna att använda AcouSorts akustofluidik-teknologi i Instrumentation Laboratorys kliniska diagnostikinstrument.
 • Den 24 april meddelade AcouSort utfall i Bolagets nyemission. Nyemissionen tecknades till cirka 28,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 125 procent, innebärande att 2 504 166 aktier nyemitteras. Genom nyemissionen tillförs AcouSort cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 22 maj publicerade AcouSort årsredovisning för 2017.
 • Den 30 maj flaggade Bolaget att Stefan Schedings (styrelseledamot i AcouSort) och Freltec ApSs (helägt av bolagets VD Torsten Freltoft) respektive innehav i AcouSort har minskat till under 10 procent. De minskade procentuella innehaven är ett resultat av utspädning med anledning av den i april 2018 genomförda företrädesemissionen. Både Scheding och Freltec ApS har ökat total antal aktier genom teckning av 22 000 aktier var i Bolagets nyemission.
 • Den 8 juni 2018 meddelade AcouSort att bolaget nått ett stort genombrott genom teckning av ett licens- och distributionsavtal med amerikanska Instrumentation Laboratory. Avtalet ger IL rättigheter att implementera AcouSorts teknologi i en av IL:s produktlinjer. Denna produktlinje är inom ett av IL:s fokusområden. Nästa steg i avtalet innebär att applicera teknologin i ett av IL:s befintliga instrument och under detta utvecklingsarbete kommer AcouSort, mot marknadsmässig ersättning, att tillhandahålla rådgivning avseende teknologin.

  Upplägget för de royalties som IL ska betala till AcouSort består dels av en lägstanivå med en kontinuerlig ökning och dels av en del som beräknas på försäljningsvolym för de produkter som innehåller AcouSorts teknologi. Detta innebär att AcouSort kommer att erhålla en garanterad ren ersättning eftersom IL betalar för att använda sig av teknologin i form av ”royalties”, vilket inte medför några kostnader för AcouSort. För år 2018 är lägstanivån på royalties 100 000 USD. Eftersom avtalets royaltynivå i övrigt är avhängig framtida potentiell försäljning är det enligt styrelsen svårt att göra en exakt uppskattning på avtalets totala finansiella storlek, men vid full marknadsmässig implementering bedömer styrelsen att aktuellt avtal för denna första produkt kan generera royaltyintäkter om minst 1,5 MUSD per år. Denna bedömning baserar sig på den befintliga försäljning som IL har idag inom den tänkta applikationen.

  Ovan nämnda royalties är enbart hänförliga till att IL nyttjar AcouSorts teknologi och aktuellt avtal innehåller ingen specifikation rörande en möjlig tillverkning av de fysiska komponenterna av AcouSort. Det innebär att förutom de uppskattade årliga potentiella royaltyintäkterna om cirka 1,5 MUSD tillkommer det potentiella ytterligare intäkter i det fall AcouSort erhåller kontrakt om att tillverka och tillhandahålla komponenten för ultraljudsbaserad separationsteknologi till IL:s produkt. Den potentiella intäkten och vinsten för tillverkning är idag svår att uppskatta men AcouSorts styrelse ser att även denna är substantiell.

  För att kunna leverera komponenter för IL:s applikation behöver AcouSort kunna uppfylla kvalitetssäkringen ISO 13485 för medicinsk utrustning. AcouSort arbetar för och bedömer att denna kvalitetssäkring ska uppnås under 2019 och att bolaget därmed kommer att bli en potentiell leverantör av själva komponenten. ISO-certifieringen krävs dock ej för det nu påskrivna royaltyavtalet.
 • Den 13 juni hölls årsstämma i AcouSort.

VD Torsten Freltoft har ordet

Det har blivit dags för mig att summera och kommentera det andra kvartalet och första halvåret på AcouSorts verksamhetsår 2018.

Efter att ha gått igenom flera gemensamma och framgångsrika genomförbarhetsprojekt, kunde vi i juni även meddela att vi uppnått en viktig milstolpe genom ett tecknat licens- och distributionsavtal med Instrumentation Laboratory. Avtalet, som inledningsvis löper i tio år, innebär att AcouSorts teknologi ska implementeras i en av IL:s diagnostiksystemfamiljer för att därigenom kunna möjliggöra nya funktioner i systemen. Licens- och distributionsavtalet med IL är en betydande milstolpe för kommersialiseringen av vår ultraljudsbaserade separationsteknologi och har ett signifikant värde för AcouSort, dels på grund av intäkterna det medför och dels för att det öppnar upp dörren och blir en modell för framtida licensavtal inom andra applikations-områden men framför allt att det visar att AcouSorts strategi att bli en ”preferred provider” av akustofluidiklösningar är framgångsrik.

Det är glädjande att kunna meddela att vi har beviljats ett finansiellt stöd från EU för BioWings-projektet, som AcouSort är en del av. Motivet för bidraget om sammanlagt cirka 180 000 Euro, är att bidra med finansiella medel till vårt försök om att testa ett nytt material ultraljudstransduktorer. Vi ser det beviljade bidraget som ytterligare ett kvitto på att AcouSorts strategi om att vara en ”preferred partner” inom utveckling av akustofluidiklösningar är framgångsrik. Vi förväntar oss att utvärderingen av det nya ultraljudsproducerade materialet för akustofluidikchip kommer att visa att det är bättre lämpat för tillämpningen än de material som används idag. Det nya materialet har potential att bidra med en högre effektivitet samt underlätta och kostnadseffektivisera integrationen med mikrofluidikchip, vilket är särskilt viktigt för engångschip avsedda för kliniska tillämpningar och stora produktionsvolymer. Det nya materialet är blyfritt tillskillnad från nuvarande transduktorer och uppfyller därmed EU’s kommande krav på att utfasning av blybaserade produkter. Vi ser fram emot ett produktivt projekt där vi kommer att arbeta i framkanten av akustofluidikforskningen, utveckla och utvärdera nya typer av produkter inom klinisk akustofluidik. Projektet genomförs i tätt samarbete med professor Thomas Laurells grupp på Lunds Universitet, som genom BioWings-projektet tillförs cirka 600 000 Euro från EU.

I april meddelade vi att vi tillsammans med amerikanska Instrumentation Laboratory lämnat in en internationell patentansökan (så kallad PCT – Patent Coorporation Treaty). Patentansökan lämnades in i oktober 2016 och avser en klinisk tillämpning av vår teknologi för akustofluidik, som med hjälp av ultraljud separerar blodplasma från helblod och möjliggör analys av plasman med antingen optiska eller elektriska mätmetoder. Teknologin är framtagen i ett samarbete mellan AcouSort och IL, med syftet att undersöka möjligheterna att använda vår teknologi i IL:s kliniska diagnostikinstrument. Vi på AcouSort ser fram emot att följa processen. Efter att den internationella patentansökan är färdiggranskad avser vi att tillsammans med IL påbörja patentansökningar för de specifika länder där vi önskar skydda uppfinningen.

Under våren har vi även arbetat hårt med marknadsföringsarbetet av AcouWash- och AcouTrap-systemen. För AcouWash har vi flera intressanta leads på gång, bland annat som ett resultat av närvaro på mässor där vi demonstrerat systemets många fördelar gentemot befintlig teknik. Avseende AcouTrap genomför vi just nu flera marknadsföringsinsatser, bl.a. baserat på nya vetenskapligt publicerade forskningsresultat, för att öka försäljningen av våra benchtop-system. Forskningsfältet för vesiklar och exosomer är dock fortfarande är i ett tidigt stadie och kännedomen om AcouSorts teknologi har ännu inte nått ut inom exosom- och vesikelområdet.

Avslutningsvis vill jag förstås passa på att rikta ett stort tack till alla som har valt att teckna aktier i AcouSorts nyemission, som avslutades den 18 april. Nyemissionen tecknades till cirka 28,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 125 procent och det är glädjande att se det stora intresse som finns för AcouSort och vår verksamhet. Genom den tillförda emissionslikviden kommer vi att kunna fortsätta arbetet med implementeringen av våra utvecklings- och kommersialiseringsplaner för att inrikta vår teknologi mot klinisk diagnostik. Jag ser med spänning och tillförsikt fram emot nästa halvår.

Torsten Freltoft – VD, AcouSort AB

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post:
torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). För ytterligare information, besök: http://www.acousort.com

Om oss

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Prenumerera

Dokument & länkar