Företrädesemission tecknad till 125 procent, motsvarande 28,1 MSEK

Den 18 april 2018 avslutades teckningstiden i AcouSort AB:s (”AcouSort”) nyemission om högst cirka 22,5 MSEK. Nyemissionen tecknades till cirka 28,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 125 procent. Genom nyemissionen tillförs AcouSort cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 24 april 2018. 


VD Torsten Freltoft kommenterar
- Jag vill rikta ett stort tack till alla som har valt att teckna aktier i AcouSorts nyemission. Det är glädjande att se det stora intresse som finns för AcouSort och det vi arbetar med – att sortera och hantera celler med ultraljud. Genom likviden vi tillförs från nyemissionen kommer vi att kunna fortsätta arbetet med implementeringen av våra utvecklings- och kommersialiseringsplaner för att inrikta vår teknologi mot klinisk diagnostik. 

Teckning och tilldelning 
Nyemissionen tecknades till cirka 28,1 MSEK inklusive teckningsåtagande, innebärande att 2 504 166 aktier nyemitteras. 2 405 771 aktier (cirka 96 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. AcouSort tillförs därmed cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,7 MSEK. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum.

Aktier och aktiekapital 
När AcouSorts nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 10 016 666 stycken och aktiekapitalet till 1 001 666,6 SEK. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädes­emis­sion­en har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av maj 2018.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.  


För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcouSort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018.

Om AcouSort
AcouSort AB (556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). För ytterligare information, besök: http://www.acousort.com

Om oss

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Prenumerera

Dokument & länkar