Kallelse till extra bolagsstämma i AcouSort AB

Report this content

Aktieägarna i AcouSort AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 mars 2018 kl. 08.00 i ’Bioforum’ (byggnad 406), Medicon Village, Scheelevägen 14 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 07.30 och avbryts när stämman öppnas

Rätt till deltagande 

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 15 mars 2018, dels senast den 15 mars 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress AcouSort AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till acousort@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden. Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 15 mars 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 15 mars 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.acousort.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning  

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om godkännande av beslut om företrädesemission
 8. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Beslut om godkännande av beslut om företrädesemission (punkt 7)

Styrelsen fattade den 5 mars 2018 ett beslut om företrädesemission som styrelsen nu föreslår att stämman godkänner. Beslutet har följande lydelse:

Styrelsen för AcouSort AB, org. nr 556824-1037, (”Bolaget”) beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en företrädesemission av högst 2 504 166 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 250 416,60 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 29 mars 2018 ska berättiga till en (1) teckningsrätt. Varje tre (3) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) aktie.
 2. Teckningskursen för varje aktie ska uppgå till nio (9) kronor.
 3. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
 4. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp.
  Tilldelning utan företrädesrätt ska ske
  a)     
  i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och
  b)     
  i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier Teckningsperioden ska löpa från och med den 4 april 2018 till och med den 18 april 2018. Styrelsens äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden.
 5. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.
 6. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de registrerats hos Bolagsverket.
 7. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Övrig information

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Lund i mars 2018

AcouSort AB

Styrelsen 

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). För ytterligare information, besök: http://www.acousort.com

Prenumerera

Dokument & länkar