Uppdatering avseende kommersialiseringsavtal med OEM-partner 1

Report this content

AcouSort AB (publ) (”AcouSort”) ingick den 22 december 2017 ett ramavtal med OEM-partner 1 gällande ett icke-bindande Term Sheet. I detta Term Sheet låstes villkoren för det kommande kommersialiseringsavtalet som möjliggör för partnern att använda AcouSorts teknologi i en av sina produktfamiljer. Förhandlingarna har gått mycket bra men tyvärr har undertecknandet av avtalet dragit ut på tiden. Båda parter bedömer att kommersialiseringsavtalet kommer att undertecknas under Q2 2018.

I enlighet med villkoren i Term Sheet kommer OEM-partner 1 att exklusivt licensiera AcouSorts teknologi för en specifik tillämpning inom sitt affärsområde. Avtalet innehåller kommersiella villkor så som försäljningsberoende royalties till AcouSort. AcouSorts styrelse bedömer att ett framgångsrikt slutförande av avtalsprocessen får positiva effekter på bolagets finansiella ställning om minst 850 000 SEK redan under 2018. Styrelsen bedömer inte att denna försening kommer att påverka samarbetets positiva finansiella effekter på bolagets finansiella ställning.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Prenumerera

Dokument & länkar