KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACROUD

Report this content

Aktieägarna i ACROUD AB, org.nr 556693-7255, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 14.00 i Advokatfirman Lindahl KB:s lokaler på Nybrogatan 17, 114 39 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

dels               vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 maj 2022,

dels               senast fredagen den 13 maj 2022 anmäla sig skriftligen till Advokatfirman Lindahl KB, Att. ACROUD Årsstämma, Box 5898, 102 40 Stockholm eller per e-post emelie.constant@lindahl.se.

Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 11 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 13 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.acroud.com och kan även beställas via e-post info@acroud.com. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör för räkenskapsåret 2021
 9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
 10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
 11. Val av styrelse och revisor
 12. Beslut om deltagande i Personaloptionsprogram 2021/2024
 13. Beslut om emissionsbemyndigande
 14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Ola Svanberg väljs till ordförande på årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av arvode åt styrelse och revisor (punkt 9)

Aktieägare representerande cirka 61,4 procent av aktierna och rösterna föreslår att årsstämman fastställer att styrelsearvode om 160 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ordförande i ersättnings- eller revisionsutskott ska utgå arvode om 40 000 kronor. Till ledamot som ingår i ersättnings- eller revisionsutskott ska utgå arvode om 20 000 kronor.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning

Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 61,4 procent av aktierna och rösterna föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 61,4 procent av aktierna och rösterna föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma avhållits, omval av Henrik Kvick, Peter Åström, Maria Andersson Grimaldi, Jonas Strömberg och Kim Mikkelsen. Henrik Kvick föreslås omväljas till styrelseordförande.

Som revisor föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljas. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall aktieägarnas förslag till revisor också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Beslut om deltagande i Personaloptionsprogram 2021/2024 (punkt 12)

Bakgrund

Extra bolagsstämma i bolaget beslutade den 1 mars 2021 att införa Personaloptionsprogram 2021/2024. Syftet med Personaloptionsprogrammet 2021/2024 är att nyckelpersoner, management och ledande befattningshavare anställda i koncernen ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Under andra halvan av 2021 genomförde bolaget omstruktureringar av ledningsgruppen och personalstyrkan vilket innebär en del av de personer som tidigare var berättigade till tilldelning i Personaloptionsprogram 2021/2024 inte längre är berättigat till full tilldelning, samtidigt som många personer som tillträtt nya positioner i bolaget inte har rätt till full aktiebaserade ersättning enligt bolagets riktlinjer. Styrelsen för bolaget har utvärderat hur dessa personer ska inkluderas i bolagets ersättningspaket till ledande befattningshavare och anställda och kommit fram till att det mest kostnadseffektiva och lämpliga alternativet för bolaget är att tilldela dem optioner i Personaloptionsprogram 2021/2024 och att det motiverar att intjänandeperioden i ett begränsat antal fall kommer att understiga tre år.

Förslag

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att bolagstämman beslutar om att de nya anställda ska erhålla optioner inom ramen för Personaloptionsprogram 2021/2024 vilket huvudsakligen innebär att:

 1. Fördelningen av optioner görs inom följande gränser:
  1. VD: Högst 1 000 000 optioner
  2. CFO och COO: Högst 500 000 optioner
  3. Fyra övriga ledande befattningshavare: Högst 400 000 optioner
  4. Åtta personer inom ledningen: Högst 150 000 optioner
  5. 20 nyckelpersoner: Högst 100 000 optioner

Inga nya optioner kommer att emitteras.

 1. varje personaloption berättigar till förvärv av en aktie i Bolaget till ett lösenpris om ca. 3,25 kronor per aktie under perioden fr.o.m. den 15 mars 2024 t.o.m. den 12 april 2024, och
 2. bolagets helägda dotterbolag Rock Intention Malta Ltd ska äga rätt att överlåta högst 5 600 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 till deltagarna, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2021/2024, enligt villkoren i programmet.

Övrig information

Styrelsens förslag att uppdatera fördelningen av optionerna inom Personaloptionsprogram 2021/2024 förväntas inte innebära att de uppgifter om Personaloptionsprogram 2021/2024:s kostnader och utspädningseffekt som redovisades inför beslutet 2021 väsentligt förändras. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag innebär, jämfört om beslutet inte fattas, att en utspädningseffekt om ca. 1,78 procent kan uppstå och en redovisningskostnad om ca. 785 000 kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 60 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka bolagets kassa samt att möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med punkt 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst niotiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman och för giltigt beslut i enlighet med punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2021 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.acroud.com senast från och med den 28 april 2022 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_________

Stockholm i april 2022

ACROUD AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Kvick, Styrelseordförande

+46 70 316 60 10

Robert Andersson, VD och koncernchef

+356 9999 8017

Roderick Attard, CFO

+356 7925 4722

ACROUD AB (publ)

Telefon:          +356 2132 3750/1

E-mail:              info@acroud.com

Websida:        www.acroud.com

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar mer än 30 jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i traditionella och nya vertikaler. Bolaget utvecklar och erbjuder SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliatebranschen, tillhandahåller strömningstjänster och anordnar det innovativa gamingeventet The Festival Series. Efter ett antal förvärv under 2020 och 2021 har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399.

Prenumerera