Kommuniké från extra bolagsstämma Acroud AB (publ)

Report this content

Pressmeddelande
1e mars 2021

Extra bolagsstämma har hållits genom poströstning i Acroud AB (publ), 556693-7255 ("Bolaget"), måndagen den 1 mars 2021 varvid i huvudsak följande beslut fattades:

Stämman beslutade att inrätta ett personaloptionsprogram för nyckelpersoner, management och ledande befattningshavare i Bolaget och dess dotterbolag ("Personaloptionsprogrammet"). Högst 5 600 000 personaloptioner får utges och ska erbjudas ledande befattningshavare (sex personer), management (åtta personer) och övriga nyckelpersoner anställda i Bolaget och dess dotterbolag (cirka 16 personer), förutsatt att de anställda saknar skatterättslig hemvist i Sverige och/eller inte omfattas av svensk socialförsäkring. Fördelningen beslutas av Bolagets styrelse inom de ramar som anges i bolagsstämmans beslut. Personaloptionerna ges ut vederlagsfritt. Varje personaloption ska medföra en rätt att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktie i bolaget enligt Nasdaq First North Premier Growth Market officiella kurslista under perioden fr.o.m. den 22 februari 2021 t.o.m. den 5 mars 2021 (dock lägst ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde). Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande händelser, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren avseende Optionsvillkor 2021/2024 tillämpas. Personaloptionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier under perioden fr.o.m. den 15 mars 2024 t.o.m. den 12 april 2024.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet beslutade stämman att emittera högst 5 600 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse av aktieägarnas företrädesrätt tillkomma bolagets helägda dotterbolag Rock Intention Malta Ltd. Stämman beslutade att godkänna att dotterbolaget vidareöverlåter teckningsoptionerna vederlagsfritt till deltagare i Personaloptionsprogrammet.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med cirka 141 671,45 Euro fördelat på 5 600 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier enligt optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,4 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget per dagen för kallelsen. Nettoeffekten av utspädningen av Personaloptionsprogram 2021/2024 jämfört med om inte teckningsoptioner för att uppfylla Bolagets förpliktelser under personaloptionsprogram 2020/2023 makuleras uppgår till ca 2,4 procent.

Personaloptionsprogram 2021/2024 förväntas föranleda en redovisningsmässig kostnad, som beräknas preliminärt uppgå till ca fyra miljoner kronor och periodiseras över intjänandeperioden, samt vissa begränsade kostnader i form av arvode till externa rådgivare samt administration avseende programmet.

Syftet med det föreslagna personaloptionsprogrammet 2021/2024 är att nyckelpersoner, Management och ledande befattningshavare anställda i koncernen ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Principerna för personaloptionsprogram 2021/2024 har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001
    

ACROUD AB (publ)
Telefon:   +356 2132 3750/1
E-mail:   info@acroud.com
Websida:   www.acroud.com

  
Om ACROUD AB

ACROUD äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar ACROUD användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (ACROUD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar