DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI 2020

Snabba åtgärder samt god kostnadskontroll parerar för intäktstapp.”

 

Andra kvartalet – april till juni 2020

 • Nettoomsättningen minskade till 156,7 (238,0) Mkr, en minskning om -34,2 procent
  Covid-19 samt 8 färre anläggningar står för intäktsminskningen
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 5,6 Mkr (15,9), vilket motsvarar en marginal om 3,5 % (6,7)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,9 Mkr (-1,5)
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -22,0 (-10,4) Mkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,38 (-0,66) kronor.

Delårsperioden 1 januari – 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen minskade till 386,2 (490,7) Mkr, en minskning om -21,3 procent.
 • EBITDA exklusive IFRS uppgick till 36,1 Mkr (47,5), vilket motsvarar en marginal om 9,3 % (9,7)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,4 (12,0) Mkr.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -18,9 (-10,3) Mkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,19 (-0,65) kronor.
 

Kommentar från VD Anders Carlbark

Bättre resultat än tidigare kommunicerat genom snabb kostnadsreduktion och ett anpassat träningserbjudande

Årets andra kvartal är starkt påverkat av COVID-19 där vår ledstjärna har varit att agera ansvarsfullt och följa de rekommendationer respektive lands hälsomyndighet har instruerat oss. Våra medarbetare och medlemmars säkerhet har varit vår högsta prioritet i den givna situationen. För att kunna fortsätta erbjuda våra medlemmar träning har vi därför på kort tid anpassat vårt träningsutbud med en kraftigt ökad volym av utomhusträning samt möjlighet till guidad träning och inspiration genom våra digitala kanaler. Medlemmarnas respons har varit positivt och vi ser en återhämtning i nyförsäljning av medlemskap under slutet av kvartalet.

Vårt finansiella resultat är starkt påverkat av de konsekvenser Covid-19 medfört där nedstängda anläggningar och ett avvaktande kundintresse för att teckna nya medlemskap är två av huvudfaktorerna. Dock har vi med en stark underliggande kostnadskontroll och snabba proaktiva anpassningar till omständigheterna lyckats parera intäktstappet och skapa ett bättre resultat än vad vi tidigare kommunicerat.

Actic redovisar under det andra kvartalet en nettoomsättning om 157 Mkr, vilket är en minskning om 81 mkr (-34%), jämfört med föregående år. Av minskningen kan cirka 73 Mkr hänföras till Covid-19 effekter. Vi har haft anläggningar i Tyskland och Norge stängda under större delen av perioden och nyförsäljning och PT-försäljning har varit låg under pandemin.  Som ett led i att främja riskgrupper och våra seniora medlemmars hälsa och säkerhet har vi erbjudit dessa grupper att frysa sina medlemskap.  Detta har påverkat våra intäkter negativt i kvartalet med 15 Mkr. Åtta avvecklade anläggningar har därutöver bidragit med 8 Mkr i minskade intäkter.  

Vi har samtidigt sänkt våra personalkostnader och övriga externa kostnader i kvartalet med 70 Mkr (-37%), vilket är mer än vad vi kommunicerat att vi skall prestera i kvartalet. En del av kostnadsbesparingarna härrör sig till det besparingsprogram om 40–50 Mkr som kommunicerades för ett år sedan, men vi har utöver det arbetat hårt med att sänka kostnaderna och optimera timmar i kvartalet.  Av kostnadsbesparingen utgörs endast 16 Mkr av statliga stöd. Att vi lyckats parera intäktstappet med god kostnadskontroll gör att EBIT i kvartalet uppgår till -8 Mkr (-2 Mkr), där Covid-19 påverkat EBIT med cirka -25 Mkr, inklusive statliga stöd.

I dessa tider är finansieringen viktig och vid utgången av kvartalet har Actic 141 Mkr i likvida medel samt därutöver 77 Mkr i tillgängliga krediter. Vi har stärkt likviditeten genom ett ökat fokus på att hantera rörelsekapital samtidigt som kostnader och investeringar ligger på en lägre nivå.

Actic är väl positionerat för en återhämtning

Vår redan underliggande förbättrade effektivitet kombinerat med förmågan att under nya omständigheter snabbt reagera med kraftfulla åtgärder gör mig övertygad om att vi kommer gå stärkta ur den kris som nu råder. Covid-19 kommer öka hälsomedvetenheten ytterligare och Actic är väl positionerat för en återhämtning.  Vi noterar att trafiken till anläggningarna och medlemmarnas engagemang ökar och fokus för det andra halvåret kommer att vara att successivt återta det medlemstapp vi haft i det andra kvartalet.

Inför Q3 bedömer vi att vi kommer tappa omsättning med cirka 15-20 % jämfört med föregående år. Detta antagande bygger på att nyförsäljningen fortsätter att återhämta sig och att vi gradvis kan få igen en del av de medlemmar vi förlorat i innevarande kvartal.  Vi tror även att återhämtningen tar längre tid i mindre orter än i större städer, vilket vi tar höjd för i vår handlingsplan.  De kostnadssänkande aktiviteter vi genomfört innan och under pandemin gör att vi bedömer att vi kan parera intäktstappet med en lägre kostnadsnivå.  Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar, samarbetspartners, leverantörer och alla medarbetare för ert engagemang i denna utmanande och speciella tid.
 

Anders Carlbark, VD


Upplysningar om delårsrapporten
Anders Carlbark, Verkställande direktör
E-post: anders.carlbark@actic.se
Telefon: +46 (0)729805394

Stephan Ebberyd, CFO
E-post: Stephan.ebberyd@actic.se
Telefon: +46 (0)70 630 23 89

 

Actic Group AB (publ), org.nr 556895-3409

Informationen i denna rapport är sådan som Actic Group AB, 556895-3409 är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden Informationen lämnades genom VD Anders Carkbarks försorg för offentliggörande den 24 juli 2020 kl. 07.45 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Actic Group AB finns tillgänglig på www.acticgroup.com.


Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 174 anläggningar med 201 000 medlemmar i tre länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT-High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic Group AB, 556895-3409, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2019 om 952 miljoner kronor. Actic Group leds av koncernchef Anders Carlbark.

Prenumerera