Förvärv och ökad lojalitet stärker medlemsbasen

  • Fortsatt expansion och investeringar i erbjudandet
  • Effektiviseringar och sänkt kostnadsmassa 
  • Positiv utveckling för PT-verksamheten
  • Förvärv av 12 anläggningar

I dagens bokslutskommuniké redovisar Actic Group en tillväxt om 10 procent, och omsättningen uppgick till 881 (802) Mkr, vilken framför allt drevs av genomförda förvärv. Den organiska tillväxten var 3 procent, och förklaras av ett intensifierat fokus på tilläggstjänster samt nyetableringar. Samtidigt ökade snittintäkten per medlem med 8 procent till 339 (314) kr per månad, främst tack vare den fortsatt starka utvecklingen för PT-verksamheten. Medlemsbasen ökade under året med närmare 15 000 medlemmar till drygt 225 000 vid årets slut.

”Marginalen under fjärde kvartalet var inte tillfredsställande, även om en högre etableringstakt till viss del förklarar nedgången. Vi arbetar med effektiviseringar och att sänka kostnaderna både på central och lokal nivå i koncernen och går in i 2018 med en sänkt kostnadsmassa, som vi ska fortsätta att arbeta med”, säger Christer Zaar VD och koncernchef för Actic Group.

Det justerade rörelseresultatet mätt som EBITDA uppgick till 144 (141) Mkr under perioden. Det ger en marginal om 16,4 (17,6) procent, att relateras till målet på medellång sikt om 20 procent. En svagare utveckling i den norska verksamheten, fortsatta investeringar i

tjänste- och kunderbjudande samt nya anläggningar och support funktioner anpassade till en noterad miljö samt en högre etableringstakt har påverkat resultatet jämfört med fjolåret.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Zaar, VD Actic, christer.zaar@actic.se, 070-893 33 22

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Actic håller en telefonkonferens kl 10:00 idag där koncernchef Christer Zaar kommenterar bokslutskommunikén. Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen är 08-99 92 13 med koden 275710#. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på Actics webbplats www.acticgroup.com.

Informationen i denna Bokslutskommuniké är sådan som Actic Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den onsdagen den 21 februari kl 07:45.

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 178 anläggningar med drygt 225 000 medlemmar i fem länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 750 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2017 om 881 miljoner kronor. Koncernen leds av CEO Christer Zaar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar