Icke-kassapåverkande nedskrivning av goodwill i holdingbolagsstrukturen.

Report this content

Efter en prövning av bolagets goodwillvärde som gjorts i samband med bokslutet för tredje kvartalet har Actics styrelse, efter rekommendation av företagets revisorer, fattat beslut om nedskrivning av företagets goodwill och immateriella tillgångar. Nedskrivningen om totalt ca 280 Mkr ger en engångseffekt i tredje kvartalet och påverkar resultat och balansomslutning men inte kassaflöde.

Beloppet motsvarar majoriteten av den goodwill som finns på balansräkningen i holdingbolagsstrukturen och härrör inte från de förvärv som senare genomförts.

”Arbetet med omställningsplan och konceptualisering av erbjudandet fortsätter enligt plan och nedskrivningen har ingen påverkan på den löpande verksamheten i bolaget”, säger Anders Carlbark VD och koncernchef för Actic Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Carlbark, VD, anders.carlbark@actic.se, 072-980 53 94

Jörgen Fritz, CFO, jorgen.fritz@actic.se, 0736-63 54 74

Informationen ovan är sådan som Actic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019 kl 07.25

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 182 anläggningar med 222 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2018 om 941 miljoner kronor. Actic Group leds av koncernchef Anders Carlbark.

Dokument & länkar