Active Biotech Kvartalsrapport januari - mars 2000

Active Biotech Kvartalsrapport januari - mars 2000 * Försäljningen +48 %, +25 mkr i resultat * Försäljningsrekord för resevaccinet Dukoral * Stark likviditet 662 mkr, eget kapital 97 kr/aktie * Stort intresse för MS-läkemedelsprojektet SAIK från potentiella samarbetspartners, nya USA-patent * ETEC-vaccinet ger skydd mot svårare turistdiarréer * Nya licensavtal för halsflussvaccin FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT Försäljningen av vacciner uppgick under perioden till 54.5 mkr (37.0) vilket är en ökning med 48 % jämfört med samma period 1999. I den totala omsättningen på 64.5 mkr (55.8) ingår även kontraktsforskning med 10.0 mkr (18.8). Resultatet före skatt uppgick till 25.0 mkr (-27.0). Resultatförbättringen beror till stor del på ett starkt finansnetto på 76.5 mkr, 64 mkr bättre än föregående år. Prognosen för helåret kvarstår med ett beräknat underskott på -150 mkr. FINANSIELL STÄLLNING Disponibel likviditet vid periodens utgång uppgick till 662 mkr, eller 59 kr/aktie. I början av april förstärktes likviditeten ytterligare med 122 mkr från försäljningen av fastigheten i Solna. Eget kapital uppgick till 1.089 mkr, 97 kr/aktie och soliditeten i koncernen uppgick till 73 %. STORT INTRESSE FÖR SAIK, NYA PATENT I USA Kliniska prövningarna i fas I, som startades i februari 2000, fortskrider enligt plan. Studien genomförs med friska personer med successivt ökad dos. Under hösten utvidgas studien till MS-patienter med i första hand toleransstudier på olika doseringsnivåer. Arbetet med att identifiera rätt samarbetspartner för den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av SAIK-MS har inletts. Starkt intresse har visats från flera internationella läkemedelsbolag. Marknaden för läkemedel mot MS växer fortfarande mycket kraftigt, särskilt i USA och Europa. Antalet diagnosticerade patienter ökar årligen med över 50.000. Endast ca 25 % av dagens MS-patienter kan få behandling med nuvarande terapi. Patentportföljen för SAIK-projektet har förstärkts. Ytterligare två patentansökningar relaterade till SAIK har beviljats av U.S. Patent Office and Trade Mark Office, vilket ger Active Biotechs SAIK-substanser ett bredare patentskydd också för produkter mot andra inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar än MS, t.ex. ungdomsdiabetes, ledgångs-reumatism och astma. Patent för SAIK avseende indikationen MS (multipel skleros) har som tidigare meddelats nyligen godkänts för USA och bolaget räknar med att motsvarande patent också kommer beviljas i övriga prioriterade länder. Patenten har beviljats med en patenttid på 20 år d.v.s. fram till år 2019. ETEC-VACCINET Analyser från den första fas III - ETEC-studien, vars preliminära resultat redovisades i mars, bekräftar ett skydd mot svårare turistdiarréer, där resenären inte kan genomföra planerade dagliga aktiviteter. Antalet fall i studien med detta sjukdomstillstånd var dock för få för att uppnå statistisk signifikans. Omfattande laboratorietester av första studiens referensprover för vaccinet har visat att inga hållbarhets- eller kvalitetsavvikelser förekommit. Pågående ETEC-studier fortsätter med kontinuerlig inkludering av resenärer till riskområden. Studieprotokoll och kliniska mål kommer att modifieras för att dokumentera skydd mot svårare diarréer. En ny u-landsstudie i Bangladesh övervägs för att förstärka den kliniska dokumentationen. Tillsammans med internationella opinionsledare, expertis inom diarrésjukdomar och kliniska prövningsansvariga pågår ett utvecklingsarbete för att fastställa relevanta begrepp och definitioner för turistdiarréer. Syftet är att i analyserna av fältstudierna kunna påvisa ETEC-vaccinets effekt på ett sätt som svarar mot krav från registreringsmyndigheterna. Under sommaren kommer ett modifierat kliniskt program och en ny tidsplan att fastslås. FÖRSÄLJNINGSREKORD FÖR RESEVACCINET DUKORAL I februari slogs nytt försäljningsrekord för Dukoral, +123 %. Under kvartalet ökade omsättningen med +105 % i Sverige och uppgick till 8.4 mkr, eller cirka 80.000 doser. Marknadspenetrationen idag är cirka 15 % av antalet resenärer till högriskområden för turistdiarré. Konsumentreaktionerna på Dukoral är mycket positiva. STARK INTERNATIONELL EFTERFRÅGAN PÅ SBL CHOLERA VACCINE WHOs rekommendation av SBL Cholera Vaccine som enda koleravaccin med dokumenterad hög skyddseffekt, har bidragit till en stark ökning av efterfrågan. Leveranser under januari - mars 2000 har redan överskridit förra årets försäljning. Utbyggnaden av produktionskapacitet pågår och produktionen körs idag på maximal nivå. Förra året återtogs samtliga internationella försäljningsrättigheter för koleravaccinet utanför EU och USA och lanseringar av produkten på flera internationella marknader förbereds. SBL Cholera Vaccine är registrerat i 9 länder och registreringsansökan är inlämnad i ett 10-tal länder. ÅTERKÖP AV rCTB-TEKNOLOGI Active Biotech har under april från Maxim Pharmaceuticals för 2,5 MUSD återköpt licensrätten till rCTB-teknologin, inklusive den vidareutveckling (MaxVax) som gjorts under licenstiden. rCTB ingår som en väsentlig komponent i de drickbara kolera- och ETEC-vaccinerna. Active Biotech kan nu själv kommersialisera teknologin också inom andra områden än diarré-sjukdomar. Parterna har också träffat en förlikning i den skiljeprocess som omnämns i årsredovisningen. Förlikningen har ingen resultatpåverkan. LICENSAVTAL FÖR VACCIN MOT HALSFLUSS Active Biotech har tecknat ett licensavtal med The Cooperative Research Center (CRC) för Vaccine Technology och Vaccine Solutions Pty Ltd, Australien, kring utvecklandet av nya vacciner mot streptokockinfektioner, som t.ex. halsfluss, orsakade av Grupp A Streptokocker (GAS). Med Intellivax i Montreal, Canada, har tecknats ett Letter-of-intent som ger Active Biotech tillgång till en s.k. "intranasal delivery" teknologi. Vaccinet tillförs genom nässpray istället för att injiceras. Avsikten är att sluta ett licensavtal som ger exklusivitet till användning i GAS-vacciner. OPTIONSPROGRAM FÖR ANSTÄLLDA Under maj månad har samtliga anställda fått erbjudande om att köpa teckningsoptioner i företaget. Intresset var mycket stort med överteckning på 25 %. Optionerna berättigar till teckning av en B-aktie för 282 kr under perioden 25 november 2002 - 25 februari 2003. MGA HOLDING I samband med MGA Holdings förvärv av 6,1 % av aktiekapitalet, har Pharmacia Corporation ställt ut en köpoption till MGA Holding på ytterligare 5,3 %. Vidare har Pharmacia gentemot MGA Holding förbundit sig att ställa 300 000 B-aktier till förfogande i ett optionsprogram för Active Biotechs ledande befattningshavare. Mats Arnhög, MGA Holding, var adjungerad vid dagens styrelsemöte. INVESTOR RELATIONS Lennart Molvin, ansvarig för Information / Investor Relations lämnar bolaget den 31 maj för att starta egen verksamhet inom idé- och konceptutveckling för nya tillväxtbolag. VD kommer tills vidare att upprätthålla positionen som ansvarig för Information / Investor Relations. Lund den 25 maj 2000 Active Biotech AB (publ) Sven Andréasson Verkställande Direktör Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel och vacciner. Kompetensen är kunskap om människans immunförsvar. Vi har en högkvalitativ projektportfölj och stora finansiella resurser. Viktigaste produkter och projekt är resevaccinet Dukoral, SBL Cholera Vaccine, vaccin mot turistdiarré (ETEC), läkemedel mot multipel skleros (SAIK) och cancer (TTS).Omsättningen i Active Biotech var 1999 267 miljoner kronor. Active Biotech AB Box 724, 220 07 Lund Tel 046-19 20 00 Fax 046-19 20 50 e-post info@activebiotech.com K O N C E R N E N S R E S U L T A T R Ä K N I N G MSEK jan-mars 00 jan-mars 99* Nettoomsättning 64,5 55,7 Kostnad för sålda varor -41,6 -28,2 Bruttoresultat 22,9 27,5 Försäljningskostnader -5,9 -4,5 Administrationskostnader -15,2 -13,8 Forskning- och utvecklingskostnader -55,3 -62,8 Jämförelsestörande poster -0,2 15,0 Övriga intäkter 2,2 -0,9 Rörelseresultat -51,5 -39,5 Finansnetto 76,5 12,5 Resultat efter finansiella poster 25,0 -27,0 Bokslutsdispositioner - - Skatt på årets resultat - - Årets resultat 25,0 -27,0 K O N C E R N E N S B A L A N S R Ä K N I N G KSEK 2000 03 31 1999 03 31 Immateriella 299,3 275,2 anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 200,0 285,6 Finansiella anläggningstillgångar 114,0 94,7 Varulager 68,6 59,2 Kortfristiga fordringar 232,4 95,7 Kortfristiga placeringar 582,0 646,2 Summa tillgångar 1 496,3 1 456,5 Eget kapital 1 089,4 1 113,4 Avsättningar 32,5 26,9 Långfristiga skulder 141,0 167,4 Kortfristiga skulder 233,4 148,8 Summa eget kapital och skulder 1 496,3 1 456,5 K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S KSEK jan-mars 00 jan-mars 99* Resultat efter finansiella poster 25,0 -27,0 Justeringar för poster som inte ingår i 9,5 -7,0 kassaflödet, m.m. Betald skatt -0,3 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 34,2 -34,0 Förändringar i rörelsekapital 17,2 200,1 Kassaflöde från den löpande 51,4 166,2 verksamheten Nettoinvestering i -39,0 -2,6 anläggningstillgångar Kassaflöde från -39,0 -2,6 investeringsverksamheten Upptagna lån/amortering av låneskulder 24,5 -22,0 Kassaflöde från 24,5 -22,0 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde 36,9 141,6 Likvida medel vid årets början 545,1 504,6 Likvida medel vid periodens slut 582,0 646,1 2000 1999* N Y C K E L T A L Mars Mars Eget kapital per aktie, SEK 96,9 99,0 Disponibel likviditet, MSEK 662 774 Soliditet i moderbolaget, % 64,7 65,6 Soliditet i koncernen, % 72,8 76,4 Medelantal årsanställda 341 317 Antal aktier 11 246 292 11 246 292 *) Proforma Bioteknik (exkl. Wilh. Sonesson) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00940/bit0002.pdf

Om oss

Active Biotech är en biomedicinkoncern med stark forskningsinriktning.

Dokument & länkar