Adapta - Villkor för återbetalning av obligation är nu uppfyllda

Pressmeddelande 2019-05-02 16:00 CET

Adapta Fastigheter AB (publ) (“Adapta” eller “Bolaget”) meddelar härmed att samtliga villkor enligt notifikation om förtida återbetalning av obligationer publicerad klockan 10:00 den 2 april 2019 nu har uppfyllts. Bolagets återbetalning av samtliga utestående seniora säkerställda obligationer med 3 månaders STIBOR + 6.50 procent rörlig ränta med ISIN SE0009161334 (“2016/2020 Obligationer”) kommer följaktligen att verkställas imorgon, den 3 maj 2019.

I enlighet med tidigare pressmeddelande kommer 2016/2020 Obligationerna att återbetalas för ett belopp motsvarande 101,63 procent av det nominella värdet per obligation (i enlighet med gällande villkor), jämte upplupen men obetald ränta. Återbetalningsbeloppet kommer att betalas ut till de obligationsinnehavare som var registrerade såsom innehavare av 2016/2020 Obligationerna per avstämningsdagen, vilken inträffade den 25 april 2019. I samband med att återbetalningen genomförs kommer 2016/2020 Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholms lista över företagsobligationer.

Setterwalls Advokatbyrå AB har agerat som Bolagets juridiska rådgivare i samband med transaktionerna.

Göteborg den 2 maj 2019

För styrelsen,

Erik Fischer, vd


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se

Per Thörnqvist, Adapta Fastigheter AB
+46 76-555 83 61, per@adaptafast.se


Denna information utgör information som Adapta Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen (596/2014/EU) och, i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 16:00 (CET) den 2 maj 2019 genom ovan angivna kontaktpersoners försorg.

OM ADAPTA FASTIGHETER AB (PUBL)

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av sex handels- och kontorsfastigheter, med en total uthyrbar yta på ca 85 000 m2 samt projektfastigheter. Det samlade marknadsvärdet uppgår till ca 3 miljarder kronor. 

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Dokument & länkar