• news.cision.com/
  • Adapta Fastigheter/
  • Adapta anskaffar extern finansiering och utfärdar villkorad underrättelse om förtida återbetalning avseende obligationslån

Adapta anskaffar extern finansiering och utfärdar villkorad underrättelse om förtida återbetalning avseende obligationslån

Report this content

Pressmeddelande 2019-04-02 10:00 CET

Adapta Fastigheter AB (publ) (“Adapta” eller “Bolaget”) har genom koncernbolag ingått facilitetsavtal med långivare avseende anskaffandet av finansiering (“Finansieringen”). Finansieringen kommer att användas för att återbetala Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer med 3 månaders STIBOR + 6.50 procent rörlig ränta med ISIN SE0009161334 (“2016/2020 Obligationer”) med sista förfallodag 3 maj 2020.

Adapta kommer idag att utfärda en villkorad notifikation om förtida återbetalning för att återbetala samtliga utestående 2016/2020 Obligationer tillfullo. Återbetalningen av 2016/2020 Obligationerna planeras att genomföras den 3 maj 2019 (”Dagen för Återbetalning”).

2016/2020 Obligationerna kommer att återbetalas för ett belopp motsvarande 101,63 procent av det nominella värdet per obligation (i enlighet med gällande villkor för 2016/2020 Obligationerna), jämte upplupen men obetald ränta (”Återbetalningsbeloppet”). Återbetalningsbeloppet kommer att betalas ut till de obligationsinnehavare som är registrerade såsom innehavare av 2016/2020 Obligationerna per avstämningsdagen, vilken inträffar den 25 april 2019. 2016/2020 Obligationerna kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholms lista över företagsobligationer på eller omkring Dagen för Återbetalning.

Setterwalls Advokatbyrå AB har agerat som Bolagets juridiska rådgivare i samband med anskaffandet av Finansieringen.

Denna information utgör information som Adapta Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen (596/2014/EU) och, i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 10:00 (CET) den 3 april 2019 genom nedan angivna kontaktpersoners försorg.


Göteborg den 2 april 2019

För styrelsen,

Erik Fischer, vd

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se

Per Thörnqvist, Adapta Fastigheter AB
+46 76-555 83 61, per@adaptafast.se


Denna information utgör information som Adapta Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen (596/2014/EU) och, i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 10:00 (CET) den 2 april 2019 genom ovan angivna kontaktpersoners försorg.


OM ADAPTA FASTIGHETER AB (PUBL)

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av sex handels- och kontorsfastigheter, med en total uthyrbar yta på ca 85 000 m2 samt projektfastigheter. Det samlade marknadsvärdet uppgår till ca 3 miljarder kronor. 

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Taggar:

Dokument & länkar