DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari – 30 juni 2018

Pressmeddelande 2018-08-30 08:00 CET

1 januari – 30 juni 2018 jämfört med motsvarande period 2017

  •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 47 951 tkr (41 557 tkr)
  •  Driftöverskottet uppgick till 37 423 tkr (35 344 tkr)
  •  Förvaltningsresultatet (EBITDA) uppgick till 33 560 tkr (29 419 tkr)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 25 991 tkr (26 211 tkr)
  •  Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 30 juni 2018 var 98 113 tkr.
Väsentliga händelser och kommentar till utvecklingen

Under rapportperioden (1 januari – 30 juni 2018)

  •  Uthyrningsgraden i förvaltningsfastigheterna var vid periodens slut 99%.
  •  Arbetet med utvecklingen av Kongahälla Shopping, som Adapta samäger med Alecta, har fortgått enligt plan. Uthyrningsgraden vid rapportperiodens slut uppgick till mer än 91% av alla handelsytor.
  •  Vid Adapta Fastigheter AB:s årsstämma den 2 maj 2018 fastställdes resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag att ingen utdelning utgår. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017.

Efter rapportperioden (1 juli 2018 –)

  •  Efter rapportperioden har uthyrningsarbetet i Kongahälla Shopping fortgått enligt plan. Ytterligare ca 500 kvm har hyrts ut till starka varumärken inom hem och fritid och hemelektronik.
Redovisningsprinciper

Adaptakoncernen tillämpar från årsskiftet 2016/2017 IFRS-regelverket. Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

Rapporten är oreviderad. Rapporten avser perioden 1 januari till 30 juni 2018 med jämförelse för motsvarande period 2017 för såväl koncernen som moderbolaget, Adapta Fastigheter AB (publ).

Kommande informationstillfällen 2018
Delårsrapport jan–sep                           2018-11-29
Delårsrapporten i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.Göteborg den 30 augusti 2018

För styrelsen,

Erik Fischer, vd
För mer information, vänligen kontakta:

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se

Följande dokument finns att hämta på bolagets hemsida, www.adaptafast.se

Adapta_Fastigheter_-_Delårsrapport_-_2018-06-30.pdf


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 08:00 CET.


Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av sex handels- och kontorsfastigheter, med en total uthyrbar yta på ca 45 000 m2 samt projektfastigheter. Det samlade marknadsvärdet uppgår till ca 2,4 miljarder kronor.

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Om oss

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000m2 och ett marknadsvärde på 1.77 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.adaptafast.se. Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg