Kallelse till årsstämma i Adapta Fastigheter AB (publ)

Report this content

Pressmeddelande 2019-04-09 12:00 CET

Aktieägarna i Adapta Fastigheter AB (publ) ("Bolaget"), 556808-2803, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019, klockan 16:30 på Adaptas kontor, Kvarnbergsgatan 2, Göteborg.

Förslag till dagordning:

1.               Stämmans öppnande

2.               Val av ordförande vid stämman

3.               Upprättande och godkännande av röstlängd

4.               Godkännande av dagordning

5.               Val av justeringspersoner

6.               Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

7.               Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

8.               Disposition beträffande bolagets vinster enligt fastställd balansräkning

9.               Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och revisorer

10.             Arvode till styrelsens ledamöter samt till revisorer

11.             Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt suppleanter

12.             Val av revisor

13.             Valberedningens tillsättande och instruktion

14.             Stämmans avslutande

Rätt att delta på årsstämman och anmälan

Rätt att delta på årsstämman har aktieägare som dels är registrerad i den av Bolaget förda aktieboken den 25 april 2019, dels senast samma datum anmäler sin avsikt att delta till Bolaget per e-mail på info@adaptafast.se.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.adaptafast.se från och med 9 april 2019. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Övrigt

Kallelsen i sin helhet publiceras även på bolagets hemsida www.adaptafast.se. Dessutom kommer kungörelse att ske i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2019. Annonsering att kallelse har skett publiceras i Dagens Industri.


Göteborg den 9 april 2019

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019 kl. 12:00 CET

Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av sex handels- och kontorsfastigheter, med en total uthyrbar yta på ca 85 000 m2 samt projektfastigheter. Det samlade marknadsvärdet uppgår till ca 3 miljarder kronor. 

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Dokument & länkar