RAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2017

Pressmeddelande 2017-08-30 08:00 CET

1 JANUARI– 30 JUNI JÄMFÖRT MED HELÅRET 2016

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 41 557 tkr (66 144 tkr)
 • Driftöverskottet uppgick till 35 344 tkr (50 270 tkr)
 • Resultatet (EBITDA) uppgick till 29 419 tkr (45 169 tkr)
 • Resultat efter skatt uppgick till 26 211 tkr (145 775 tkr)
 • Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 30 juni 2017 var 312 516 tkr (170 387 tkr).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

Under rapportperioden (1 januari – 30 juni 2017)

 • Adapta Eken AB förvärvade per den 5 maj fastigheten Heljered 1:16, granne med Eken 1:8. Fastigheten är i dagsläget obebyggd och avsikten med förvärvet är att bygga ut den befintliga handelsanläggningen på Eken 1:8 med ca 10 000 m².
  Köpeskillingen uppgick till 9 500 tkr.
 • Vid styrelsemöte den 11 maj 2017 utsågs Erik Fischer till verkställande direktör i Adapta Fastigheter AB (publ). Tidigare vd, Per Thörnqvist, kommer fortsättningsvis att ansvara för koncernens finansieringsfrågor och transaktioner, och fortsätter även som styrelseledamot.
 • Arbetet med utvecklingen av Kongahälla Shopping, som Adapta sedan 1 februari 2017 samäger med Alecta, har fortgått enligt plan. Uthyrningsgraden vid rapportperiodens slut uppgick till c:a 50% av alla handelsytor.

Efter rapportperioden (1 juli 2017 –)

 • Adapta Borgås AB har, i fastigheten Kungsbacka Varla 2:423, tecknat hyreskontrakt med KungSängen Produktion AB, om en butikslokal om c:a 362 . Hyreskontraktet sträcker sig 5 år med inflyttning 2017-10-01.
 • Adapta Halmstad AB har, i fastigheten Halmstad Stegen 2, tecknat hyreskontrakt med PoolKungen AB, om en butikslokal om c:a 704 . Hyreskontraktet sträcker sig 5,5 år med inflyttning 2017-10-01.
 • Uthyrningsgraden i förvaltningsfastigheterna uppgår efter ovanstående uthyrningar till 98%.
 • Uthyrningsarbetet i Kongahälla Shopping har fortgått. Efter rapportperioden har ytterligare c:a 1900  hyrts ut. Kontrakterade hyresgäster till Kongahälla kommuniceras löpande på Adaptas hemsida, www.adaptafast.se.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Adaptakoncernen tillämpar från årsskiftet 2016/2017 IFRS-regelverket. Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

Rapporten är oreviderad. Rapporten avser perioden 1 januari till 30 juni 2017 med jämförelse motsvarande hela räkenskapsåret 2016 för såväl koncernen som moderbolaget, Adapta Fastigheter AB (publ). På grund av att övergången till IFRS gjordes per 2016-12-31 saknas relevanta uppgifter för delårsperioderna under 2016. Omräkning till IFRS för tidigare perioder har endast gjorts för helåren 2015 och 2016, vilket är redovisat i Årsredovisningen för 2016.


Finansiell kalender 2017 för Adapta Fastigheter (publ):                                                  

Bokslutskommuniké 2016 2017-02-28
Årsredovisning 2016 2017-04-06
Årsstämma 2017-05-11
Delårsrapport jan–mar 2017-05-25
Delårsrapport jan–jun            2017-08-30
Delårsrapport jan–sep 2017-11-30Delårsrapporten i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

Göteborg den 30 augusti 2017

För styrelsen,

Erik Fischer, vdFör mer information, vänligen kontakta:

Per Thörnqvist, Adapta Fastigheter AB
+46 76-555 83 61, per@adaptafast.se

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se

Följande dokument finns att hämta på bolagets hemsida, www.adaptafast.se

Halvårsrapport_-_2017-06-30.pdfInformationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017 kl. 08:00 CET.

Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000  och ett marknadsvärde på 1.77 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.adaptafast.se.

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Taggar: