RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari – 30 september 2017

Pressmeddelande 2017-11-30 08:00 CET

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER JÄMFÖRT MED HELÅRET 2016

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 66 655 tkr (66 144 tkr*)
 • Driftöverskottet uppgick till 56 922 tkr (50 270 tkr*)
 • Resultatet (EBITDA) uppgick till 47 568 tkr (45 169 tkr*)
 • Resultat efter skatt uppgick till 34 296 tkr (145 775 tkr*)
 • Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 30 september 2017 var 173 617 tkr (170 387 tkr*).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

Under rapportperioden (1 januari – 30 september 2017)

 • I Adapta Borgås AB:s fastighet, Kungsbacka Varla 2:423, har KungSängen Produktion AB samt frisörsalongen By U.S. AB, öppnat sina nya lokaler. Hyreskontrakten omfattar totalt 600 m2 och sträcker sig 5 år.
 • I Adapta Halmstad AB:s fastighet, Halmstad Stegen 2, har PoolKungen AB öppnat sin nya butik om 700 m2. Hyreskontraktet sträcker sig 5,5 år.
 • Hyresavtal har tecknats med Westphal Zoo AB i Adapta Södercity AB:s fastighet, Kungsbacka 4:64. Lokalytan är 424 m2 och hyresavtalet löper på 5 år.
 • Uthyrningsgraden i förvaltningsfastigheterna uppgår efter ovanstående uthyrningar till 99%.
 • Arbetet med utvecklingen av Kongahälla Shopping, som Adapta sedan 1 februari 2017 samäger med Alecta, har fortgått enligt plan. Uthyrningsgraden vid rapportperiodens slut uppgick till c:a 56% av alla handelsytor.

Efter rapportperioden (1 oktober 2017 –)

 • Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ("Adapta") emitterade den 3 november 2016 ett säkerställt obligationslån om SEK 325 000 000 inom ett totalt rambelopp om SEK 625 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,50 procent per år och har slutförfall 3 maj 2020. Obligationslånet noterades den 23 December 2016 på Nasdaq First North. Den 16 oktober offentliggjorde Adapta ett prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, efter att Finansinspektionen godkänt och registrerat prospektet. Nasdaq Stockholm godkände den 30 oktober Adaptas ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationerna skedde den 31 oktober 2017. I samband med noteringen på Nasdaq Stockholm avnoterades obligationerna från Nasdaq First North Bond Market.

 • På Adapta Fastigheter Aktiebolags extra bolagsstämma den 6 oktober 2017 beslutades att, i enlighet med förslag från styrelsen, införa ett incitamentsprogram riktat till personalen i bolaget genom att utge högst 450 teckningsoptioner. Styrelsen i Adapta beslutade om tilldelning av totalt 365 teckningsoptioner. Samtliga personer som omfattas av incitamentsprogrammet har valt att förvärva teckningsoptioner. Varje teckningsoption medför rätt till teckning av en ny aktie i Adapta under perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 365 000 kronor, med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning sker till följd av emissioner m.m., enligt villkoren för teckningsoptionerna.

 • Inför 2018 års ordinarie bolagsstämma i Adapta Fastigheter AB (publ) (”Adapta”), har valberedningens ledamöter utsetts. Ägarrepresentanterna i valberedningen, som tillsammans representerar 100 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, finns redovisade på Adaptas hemsida.

 • Som en följd av pågående förhandlingar om finansiering av Kongahällaprojektet har Kongahälla Holding AB bildats, vars enda syfte är att äga aktierna i Kongahälla Shopping AB. Aktierna i Kongahälla Shopping AB har tillförts Kongahälla Holding AB genom en kvittningsemission. Denna kvittningsemission kommer att ge en positiv resultatpåverkan i moderbolaget, men ger ingen resultatpåverkan på koncernnivå. Kongahälla Holding AB ägs till lika delar av Adapta Fastigheter AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt.

 • Uthyrningsarbetet i Kongahälla Shopping går fortlöpande enligt plan och efter rapportperioden har ytterligare c:a 5750 m2 hyrts ut till starka koncept inom dagligvaror, hem & fritid, mode och kosmetik samt en vårdetablering. Gjorda uthyrningar kommuniceras löpande på Adaptas hemsida.REDOVISNINGSPRINCIPER

Adaptakoncernen tillämpar från årsskiftet 2016/2017 IFRS-regelverket. Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

Rapporten är oreviderad. Rapporten avser perioden 1 januari till 30 september 2017 med jämförelse motsvarande hela räkenskapsåret 2016 för såväl koncernen som moderbolaget, Adapta Fastigheter AB (publ). På grund av att övergången till IFRS gjordes per 2016-12-31 saknas relevanta uppgifter för delårsperioderna under 2016. Omräkning till IFRS för tidigare perioder har endast gjorts för helåren 2015 och 2016, vilket är redovisat i Årsredovisningen för 2016.


Finansiell kalender 2018 för Adapta Fastigheter (publ):

Bokslutskommuniké 2017 2018-02-28
Årsredovisning 2017 2018-04-05
Årsstämma 2018-05-02
Delårsrapport jan–mar 2018-05-24
Delårsrapport jan–jun            2018-08-30
Delårsrapport jan–sep 2018-11-29
Delårsrapporten i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.Göteborg den 30 november 2017

För styrelsen,

Erik Fischer, vd

För mer information, vänligen kontakta:

Per Thörnqvist, Adapta Fastigheter AB
+46 76-555 83 61, per@adaptafast.se

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 08:00 CET.

Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000m2 och ett marknadsvärde på 1.88 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.adaptafast.se.

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Taggar:

Om oss

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000m2 och ett marknadsvärde på 1.77 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.adaptafast.se. Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg