RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari – 31 december 2017

Pressmeddelande 2018-02-28 08:00 CET

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 92 691 tkr (66 144 tkr)
 • Driftöverskottet uppgick till 73 509 tkr (50 270 tkr)
 • Förvaltningsresultatet (EBITDA) uppgick till 59 896 tkr (45 169 tkr)
 • Resultat efter skatt uppgick till 98 683 tkr (145 775 tkr)
 • Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 31 december 2017 var 74 516 tkr (170 387 tkr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

Under rapportperioden (1 januari – 31 december 2017)

 • Uthyrningsgraden i förvaltningsfastigheterna var vid årets slut 99%.
 • Arbetet med utvecklingen av Kongahälla Shopping, som Adapta sedan 1 februari 2017 samäger med Alecta, har fortgått enligt plan. Uthyrningsgraden vid rapportperiodens slut uppgick till c:a 80% av alla handelsytor.
 • Den 31 oktober 2017 upptogs Adaptas obligationslån, tidigare noterat på Nasdaq First North, till handel på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Läs mer om obligationslånet och prospektet på Adaptas hemsida.
 • Kongahälla Shopping AB, som genom Kongahälla Holding ägs gemensamt av Adapta Fastigheter AB och tjänstepensionsbolaget Alecta, ömsesidigt, tecknade den 13 december ett låneavtal på ett belopp uppgående till SEK 990 000 000. Avtalet omfattar såväl projektfinansiering som långfristig slutfinansiering vid färdigställandet utav Kongahälla Shopping. Finansiärer är Brunswick Real Estate tillsammans med en nordisk institution.
 • Inför 2018 års ordinarie bolagsstämma i Adapta Fastigheter AB, har valberedningens ledamöter utsetts. Ägarrepresentanterna i valberedningen, som tillsammans representerar 100 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, finns redovisade på Adaptas hemsida.
 • På Adapta Fastigheter Aktiebolags extra bolagsstämma den 6 oktober 2017 beslutades att, i enlighet med förslag från styrelsen, införa ett incitamentsprogram riktat till personalen i bolaget genom att utge högst 450 teckningsoptioner.

Efter rapportperioden (1 januari 2018 –)

 •  Efter rapportperioden har inga väsentliga händelser som påverkar verksamheten inträffat. 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Adaptakoncernen tillämpar från årsskiftet 2016/2017 IFRS-regelverket. Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

Rapporten är oreviderad. Rapporten avser perioden 1 januari till 31 december 2017 med jämförelse motsvarande hela räkenskapsåret 2016 för såväl koncernen som moderbolaget, Adapta Fastigheter AB (publ).


KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 2018

Årsredovisning 2017 2018-04-05
Årsstämma 2018-05-02
Delårsrapport jan–mar 2018-05-24
Delårsrapport jan–jun                    2018-08-30
Delårsrapport jan–sep 2018-11-29


Delårsrapporten i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

Göteborg den 28 februari 2017


För styrelsen,

Erik Fischer, vdFör mer information, vänligen kontakta:

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se

Per Thörnqvist, Adapta Fastigheter AB
+46 76-555 83 61, per@adaptafast.seFöljande dokument finns att hämta på bolagets hemsida, www.adaptafast.se
Adapta_Fastigheter_Bokslutskommunike_-_2017-12-31.pdf


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08:00 CET


Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av sex handels- och kontorsfastigheter, med en total uthyrbar yta på ca 45 000 m2samt projektfastigheter. Det samlade marknadsvärdet uppgår till ca 2 miljarder kronor. 

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Taggar: