RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari – 31 december 2018

Report this content

Pressmeddelande 2019-02-28 08:00 CET

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018 JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 95 161 tkr (89 773 tkr) 
 • Driftöverskottet uppgick till 77 541 tkr (71 546 tkr)
 • Förvaltningsresultatet (EBITDA) uppgick till 63 418 tkr (47 568 tkr)
 • Resultat efter skatt uppgick till 166 141 tkr (91 664 tkr)
 • Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 31 december 2018 var 76 081 tkr.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTAR TILL UTVECKLINGEN

Under rapportperioden (1 januari – 31 december 2018)

 • Vid Adapta Fastigheter AB:s årsstämma den 2 maj 2018 fastställdes resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag att ingen utdelning utgår. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017.
 • Uthyrningsgraden i förvaltningsfastigheterna var vid periodens slut 99%.
 • Under året har arbetet fokuserats till att slutföra Kongahälla Center, som Adapta samäger med Alecta, och som har öppning den 28 mars 2019.
 • Arbetet med utvecklingen av Kongahälla Center har fortgått enligt plan. Uthyrningsgraden vid rapportperiodens slut uppgick till 96% av alla ytor avsedda för handel, service, restaurang och vård.

Efter rapportperioden (1 januari 2019 –)

 • Efter rapportperioden har ytterligare 176 kvm hyrts ut i Kongahälla Center.
 • Top-Toy A/S, Danmark, filial Sverige – som är hyresgäst med konceptet Toys ’R Us i fastigheten Varla 2:243, ansökte den 28 december 2018 om konkurs. Konkursförvaltaren meddelade den 17 februari att man avsåg återlämna lokalen vilket skedde den 19 februari. Ingen hyresskuld finns för 2018. Uthyrningsarbetet av lokalen är påbörjat.
REDOVISNINGSPRINCIPER

Adaptakoncernen tillämpar från årsskiftet 2016/2017 IFRS-regelverket. Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

Rapporten är oreviderad. Rapporten avser perioden 1 januari till 31 december 2018 med jämförelse för motsvarande period 2017 för såväl koncernen som moderbolaget, Adapta Fastigheter AB (publ).

ÄNDRAT PUBLICERINGSDATUM FÖR ÅRSREDOVISNING

Tidigare publicerat datum för Årsredovisningen avseende 2018 har flyttats från 4 april till 9 april.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 2019
Årsredovisning 2018 2019-04-09  
Årsstämma 2019-05-09
Delårsrapport jan–mar 2019-05-30
Delårsrapport jan–jun 2019-08-29
Delårsrapport jan–sep 2019-11-28


Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.


Göteborg den 28 februari 2019

För styrelsen,
Erik Fischer, vd

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se


Följande dokument finns att hämta på bolagets hemsida, www.adaptafast.se
2019-02-28 Adapta Fastigheter - Bokslutskommuniké 2018-12-31.pdf


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08:00 CET.

OM ADAPTA FASTIGHETER AB (PUBL)

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av sex handels- och kontorsfastigheter, med en total uthyrbar yta på ca 45 000 m2 samt projektfastigheter. Det samlade marknadsvärdet uppgår till ca 3 miljarder kronor. 

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Taggar: