RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari – 31 mars 2017

Pressmeddelande 2017-05-25 08:00 CET


1 JANUARI – 1 MARS 2017 JÄMFÖRT MED HELÅRET 2016

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 20 607 tkr (66 144 tkr)
  • Driftnettot uppgick till 16 540 tkr (50 270 tkr)
  • Resultatet (EBITDA) uppgick till 13 391 tkr (45 169 tkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till 5 046 tkr (145 775 tkr)
  • Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 31 mars 2017 var 453 062 tkr (170 387 tkr).


VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

Under rapportperioden (1 januari – 31 mars 2017)

  • Med tillträde den 1 februari 2017 såldes 50% av aktierna i dotterbolaget Adapta Kongahälla AB, namnändrat till Kongahälla Shopping AB, till Alecta. Bolaget äger fastigheten Komarken 1:8 i Kungälv, där Adapta utvecklar och bygger centrumanläggningen Kongahälla Shopping. Försäljningen gjordes till koncernmässigt bokfört värde. Adapta och Alecta har i samband med försäljningen träffat ett samarbetsavtal avseende utveckling och förvaltning av fastigheten.

Efter rapportperioden (1 april 2017 –)

  • Vid styrelsemöte den 11 maj 2017 utsågs Erik Fischer till verkställande direktör i Adapta Fastigheter AB (publ). Tidigare vd, Per Thörnqvist, kommer fortsättningsvis att ansvara för koncernens finansieringsfrågor och transaktioner.

  • Adapta Eken AB förvärvade per den 5 maj grannfastigheten, Heljered 1:16. Fastigheten är obebyggd och avsikten med förvärvet är att bygga ut den befintliga handelsanläggningen på Eken 1:8 med ca 10 000 m². Köpeskillingen uppgick till 9 500 000 kronor.


REDOVISNINGSPRINCIPER

Adaptakoncernen tillämpar från årsskiftet 2016/2017 IFRS-regelverket. Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

Rapporten är oreviderad. Rapporten avser perioden 1 januari till 31 mars 2017 med jämförelse motsvarande hela räkenskapsåret 2016 för såväl koncernen som moderbolaget, Adapta Fastigheter AB (publ). På grund av att övergången till IFRS gjordes per 2016-12-31 saknas relevanta uppgifter för delårsperioderna under 2016. Omräkning till IFRS för tidigare perioder har endast gjorts för helåren 2015 och 2016, vilket är redovisat i Årsredovisningen för 2016.

Finansiell kalender 2017 för Adapta Fastigheter (publ):  

Bokslutskommuniké 2016 2017-02-28
Årsredovisning 2016 2017-04-06
Årsstämma 2017-05-11
Delårsrapport jan–mar 2017-05-25
Delårsrapport jan–jun            2017-08-30
Delårsrapport jan–sep 2017-11-30


Delårsrapporten i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.


Göteborg den 25 maj 2017

För styrelsen,

Per Thörnqvist


För mer information, vänligen kontakta:

Per Thörnqvist, Adapta Fastigheter AB
+46 76-555 83 61, per@adaptafast.se

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se


Följande dokument finns att hämta på bolagets hemsida, www.adaptafast.se
Adapta_Fastigheter_Delårsrapport_Q1_2017.pdf


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2017 kl. 08:00 CET.

Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000m2 och ett marknadsvärde på 1.5 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.adaptafast.se.

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Taggar:

Om oss

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000m2 och ett marknadsvärde på 1.77 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.adaptafast.se. Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg