Analysguiden: Tillbaka på banan

AdderaCare levererade ett starkt andra kvartal efter en svag inledning på året. Den snabba återhämtningen styrker vår tro på bolaget. I vårt bas-scenario ser vi ett värde på 13,8 kronor per aktie. 

AdderaCare koncernen bör­jade byggas upp under 2013. Sedan dess har förvärv skett i snabb takt med början av bolaget KomiKapp AB (2013) och Trident AB (2015). Bolaget tog in kapital under 2016 inför listningen på First North.  Affärsidén har varit att skapa en koncern av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn. Detta drivet av att bolaget har identifierat ett ökat behov av hjälpmedel till olika grupper i samhället. En allt större del av befolkningen kommer att bli allt äldre och ställa större krav på livskvalitet.

AdderaCare strategi bygger på att add­era bolag genom förvärv inom hjälp­medels­sektorn. Dessa bolag ska vara både lönsamma och kassaflödespositiva. Bolaget tittar enligt uppgift kontinuerligt på ett större antal bolag för eventuella förvärv. Bolagets egna mål är att under uppbyggnadsfasen växa med mellan 30 till 50 procent främst genom förvärv. Resultatutvecklingen under det första kvartalet var svagt beroende på flera faktorer däribland den hårda vinter som drabbade främst Trident. Utöver det hade VD Michael Hermansson inte den tid som krävdes för att styra Trident till ett tillfredställande resultat. Under det andra kvartalet har utvecklingen vänts till det bättre och bolaget levererar ett resultat som är det bästa hittills. Baserat på resultatet för det första halvåret justerar vi våra prognoser något för helåret för att bättre överensstämma med utvecklingen.

Vi har även förutom vårt bas-scenario vilket ger ett värde på 13,8 kronor per aktie modulerat med ett mer positivt-(Bull) och ett mer negativt scenario (Bear). Det ger ett aktievärde på 18,5 kronor för Bull och 9,8 kronor för Bear. I våra långsiktiga prognoser har vi inte lagt in några förvärv. Vi räknar med en tillväxt för koncernen på mellan 4 och 5 procent per år. Vidare räknar vi med att rörelsemarginalen (EBITDA) grad­vis förbättras och toppa på 11,7 procent 2022/2023.

Läs hela analysen på Analysguiden

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Prenumerera