AdderaCare AB: Förvärv av Amajo A/S genomförs som planerat

Som tidigare kommunicerats ingick AdderaCare AB (”AdderaCare”) i början av januari 2017 ett villkorat avtal avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Amajo A/S (”Amajo”). AdderaCare meddelar idag, den 1 mars 2017, att förvärvet av Amajo A/S (”Amajo”) genomförs som planerat. AdderaCare förvärvar 100 procent av aktierna i Amajo för en likvid köpeskilling om 2,8 MNOK, motsvarande Amajos eget kapital per 2016-12-31. Eftersom förvärvet genomförs med likvid köpeskilling sker ingen ägarspridning. Genom förvärvet tar AdderaCare omedelbart över Amajos verksamhet.

AdderaCares strategi är att växa genom förvärv och organisk tillväxt. AdderaCare meddelade den 4 januari 2017 att bolaget ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Amajo A/S, ett bolag verksamt i Norge som har flera likheter med Kom i Kapp AB som ingår i AdderaCare-koncernen. Amajo grundades 1989 och arbetar, likt Kom i Kapp AB, med tjänster och produkter vilka höjer livskvalitet och delaktighet för människor med särskilda behov samt deras anhöriga. Bolagen saluför produkter inom områdena sinnesstimulerande hjälpmedel och kognitiva redskap/hjälpmedel. Under 2016 omsatte Amajo cirka 7,9 MNOK med ett rörelseresultat (EBITDA) om cirka 0,7 MNOK. AdderaCare bedömer att bolaget på sikt kommer att bli en av flera tillväxtmotorer inom AdderaCare-koncernen.

AdderaCare förvärvar 100 procent av aktierna i Amajo för en köpeskilling om cirka 2,8 MNOK. Förvärvet genomförs med likvida medel, innebärande att ingen ägarspridning sker. Köpeskillingen motsvarar Amajos eget kapital per 2016-12-31. Genom förvärvet tar AdderaCare omedelbart över Amajos verksamhet. AdderaCare kan komma att utge en tilläggsköpeskilling för räkenskapsåren 2017 respektive 2018 beroende på det framtida rörelseresultatet (EBITDA). Storleken på de eventuella tilläggsköpeskillingarna står i relation till förväntad resultatförbättring.

Annie Jonsson, säljare av Amajo A/S kommenterar

”Amajo har drivits av mig i över 25 år – nu lämnar jag över till AdderaCare. Verksamheten kommer att leva vidare och Amajo har nu kapacitet att anställa fler människor i verksamheten och expandera.”

Michael Hermansson, VD AdderaCare kommenterar

”Amajo kommer att få en bra framtid med oss som ägare. Vi tror mycket på Amajo och är glada över att kunna välkomna Amajo till AdderaCare-koncernen.”

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2017.

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de tre rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB och Amajo A/S. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB är noterade på Nasdaq Stockholm First North. 

Om oss

AdderaCare är en företagsgrupp aktiv inom hjälpmedelssektorn. Företagsgruppen består idag av moderbolaget AdderaCare AB samt de tre rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB och Amajo A/S. Addera Cares vision är att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer. www.adderacare.com

Prenumerera

Dokument & länkar