AdderaCare AB (publ) offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

Report this content

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 29 mars 2018. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (www.adderacare.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum för företrädesemissionen finns nu publicerat på AdderaCares och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.adderacare.com och www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 29 mars – 17 april 2018.
  • Teckningskurs: 8,40 SEK per aktie.
  • Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 1 924 045 aktier, motsvarande 16 161 978,00 SEK.
  • Avstämningsdag: Avstämningsdag var den 23 mars 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 mars 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 mars 2018.
  • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 23 mars 2018 var registrerade som aktieägare i AdderaCare AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädsemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Åtta teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
  • Antal aktier innan nyemission: 15 392 364 aktier.
  • Värdering (pre-money): Cirka 129,3 MSEK.
  • Teckningsförbindelser: Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter, ledning och huvudägare.
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North under perioden 29 mars – 13 april 2018.
  • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 29 mars 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av maj 2018.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AdderaCare i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).

Dokument & länkar