AdderaCare avtalar om ytterligare teckningsförbindelser

Report this content

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att bolaget, utöver sedan tidigare kommunicerade teckningsförbindelser, skriftligen avtalat om ytterligare teckningsförbindelser inför bolagets planerade företrädesemission. Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 68 procent av emissionslikviden, med bl.a. styrelseledamöter, ledande befattningshavare och huvudägare. Styrelsens beslut om företrädesemission är avsett att godkännas på extra bolagsstämma den 19 mars 2018 och förutsatt godkännande är teckningstiden avsedd att inledas den 29 mars 2018.  

Utökat teckningsåtagande

I AdderaCares pressmeddelande den 27 februari 2018 gällande styrelsens beslut att, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission, offentliggjordes att bolaget inför den planerade företrädesemissionen skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10,3 MSEK. Bolaget har sedan offentliggörandet skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om ytterligare cirka 0,7 MSEK, innebärande att bolaget inför den planerade företrädesemissionen har avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 68 procent av emissionslikviden, med bl.a. styrelseledamöter, ledande befattningshavare och huvudägare. Totalt 5 MSEK av teckningsförbindelserna är avsedda att kvittas mot aktier i företrädesemissionen på grund av kortfristiga lån från bolagets fem huvudägare. Parter som ingått avtal om teckningsförbindelse är garanterade tilldelning motsvarande sitt åtagande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AdderaCare i samband med den planerade företrädesemissionen.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).

Dokument & länkar