• news.cision.com/
 • AdderaCare/
 • AdderaCare beslutar om företrädesemission för att stärka Bolagets finansiella ställning inför fortsatta investeringar

AdderaCare beslutar om företrädesemission för att stärka Bolagets finansiella ställning inför fortsatta investeringar

Report this content

Styrelsen i AdderaCare AB (”AdderaCare” eller ”Bolaget”) har beslutat att, villkorat av godkännande vid årsstämma den 27 maj 2020, genomföra en företrädesemission av aktier vilken kan tillföra Bolaget högst cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att delta. Kapitalet är främst avsett att stärka AdderaCares finansiella ställning för att Bolaget därigenom ska kunna genomföra ytterligare investeringar i dess dotterbolag. Inför företrädesemissionen har befintliga aktieägare samt externa parter ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt cirka 8,5 MSEK. Härutöver har AdderaCare avtalat om garantiteckningar med externa parter om totalt 5 MSEK. Sammanlagt har AdderaCare därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiteckningar motsvarande cirka 91 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på Bolagets (www.adderacare.com), Nasdaq First North Growth Markets (www.nasdaqomxnordic.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med teckningstidens inledande. Kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras inom kort.

Marianne Sernevi, VD för AdderaCare, kommenterar:

”I takt med att en allt större grupp äldre och personer med funktionsvariationer efterfrågar hjälpmedel som kan bidra till att höja deras livskvalitet finns mycket goda förutsättningar för AdderaCares marknad att växa. AdderaCare står också väl positionerat för att vara en del av tillväxten inom hjälpmedelssektorn. Vi har redan påbörjat ett viktigt omställningsarbete i våra dotterbolag, det gäller i synnerhet organisatoriska förändringar samt nödvändiga effektiviseringar inom produktion, lagerhantering och digitalisering. Med den här typen av investeringar vill vi skapa möjligheter för ytterligare tillväxt hos alla våra dotterbolag. Redan med de effektiviseringar som gjorts, inte minst mot ökad digitalisering och snabbare produktion, har vi lagt grunden för bättre lönsamhet. Här bör tilläggas att effekterna på samhällsekonomin av coronaviruset haft en negativ inverkan på dotterbolagens försäljning från och med andra halvan av mars och in på det andra kvartalet. Vi bedömer dock att hjälpmedelssektorn, som ju innan virusets utbrott präglats av tilltagande efterfrågan, på sikt kommer kunna återgå till normalitet och fortsatt tillväxt. Det finns ett stort behov bland äldre och personer med funktionsvariationer att höja livskvaliteten och rörelsefriheten i vardagen. Med den förestående företrädesemissionen är avsikten att stärka AdderaCares kassa, samt att förbättra rörelsekapitalet för att kunna fortsätta genomdriva viktiga investeringar och effektiviseringar i våra dotterbolag, insatser som kommer bidra till att öka vår konkurrenskraft avsevärt.”

Motiv för nyemissionen

Styrelsen i AdderaCare har beslutat att, under förutsättning av godkännande vid årsstämma den 27 maj 2020, genomföra en företrädesemission av aktier i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och rusta verksamheten inför fortsatta investeringar i dotterbolagen, för att på så sätt öka effektivitet och lönsamhet. AdderaCares ledning bedömer att utvecklingspotentialen i dotterbolagen fortsatt är god, trots minskad försäljning och vissa störningar till följd av coronavirusets utbrott under början av 2020. Emissionsvolymen uppgår till cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK (inkl. garantiersättning som utgör 0,2 MSEK). Det kapital AdderaCare tillförs genom nyemissionen är därmed främst avsett att finansiera verksamheten som beskrivs ovan.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 4 – 18 juni 2020.
 • Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie.
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 7 401 238 aktier, motsvarande cirka 14,8 MSEK.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 29 maj 2020 är registrerade som aktieägare i AdderaCare AB äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 maj 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 maj 2020.
 • Antal aktier innan nyemission: 18 503 097 aktier.
 • Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 37 MSEK.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,5 MSEK och garantiteckning om totalt 5 MSEK, totalt motsvarande cirka 91 procent av emissionsvolymen.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 4 – 16 juni 2020.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 4 juni 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2020.
 • Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 7 401 238 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 28,5 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till AdderaCare i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB
Telefon: +46 (0)8 – 463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD

Telefon: +46 708 69 05 69

E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020, kl 10.40 CEST.

Dokument & länkar