AdderaCare förhandlar om tilläggsköpeskilling för Huka

Report this content

AdderaCare (”AdderaCare”) förhandlar om storleken på den tilläggsköpeskilling som avtalades i samband med förvärvet av Huka B.V. Oavsett utfallet av den nyligen påbörjade förhandlingen så har AdderaCare reserverat för hela tilläggsköpeskillingen, vilket innebär att utfallet inte kommer att påverka koncernens resultat utan enbart kassaflödet.

Moderbolaget kan som ett resultat av förhandlingen därför inte bli skyldigt att betala mer än det tidigare överenskomna beloppet om 1,5 MEUR, men däremot ett belopp som är lägre än detta.

Dotterbolaget Huka tvingades 2019 till reserveringar för kreditförluster när en av bolagets kunder inledde konkursförfarande under 2020, vilket även föranledde en uppdatering av AdderaCares bokslut för 2019 och den nu inledda förhandlingen om den avtalade tilläggsköpeskillingens storlek. Hukas befarade kundförlust uppgår totalt till 4,4 MSEK exklusive omräkningsdifferens, varav -3,2 MSEK (exklusive omräkningsdifferens -3,1 MSEK) belastar 2019.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post:
marianne.sernevi@adderacare.com

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 kl 17.25 CET. Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300.

Dokument & länkar