AdderaCare offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

Report this content

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2018. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén

VD Michael Hermansson kommenterar det gångna verksamhetsåret

”Trots att vi redovisar ett bättre resultat än i fjol +7,3% är det inte i linje med vad vi förväntat och lovat. Jag känner mig ändå nöjd i många avseenden. Tre av våra fem bolag presterar bra och i de två bolag som inte når upp till förväntningarna har vi identifierat problemen och vidtagit kraftfulla åtgärder för att säkerställa att de framöver ska leverera enligt plan. Framtiden ser därför ljus ut. Det är tillväxt i hela vår sektor, vi ser en positiv utveckling för koncernen som helhet och fortsätter arbeta målinriktat till dess att vi når ett tillfredställande resultat. Sammanfattningen av 2018 blir således att det har varit ett tufft år. Vi är dock glada för tillväxten, attackerar de problem som finns, investerar i vår digitala närvaro och formar ett nytt team. Nu kör vi!”

Fjärde kvartalet (2018-10-01 till 2018-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 56,0 MSEK (40,3 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 5,1 MSEK (4,1 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1,9 MSEK (2,3 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,30 SEK (0,30 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,13 SEK (0,12 SEK).

Helår (2018-01-01 till 2018-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 192,4 MSEK* (128,0 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 14,2 MSEK* (13,1 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1,4 MSEK* (6,1 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,86 SEK (1,00 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,07 SEK (0,34 SEK).
 • Koncernens soliditet uppgick till 44,7% (46,4%).

*Dotterbolaget Huka B.V. förvärvades per 2018-02-01 (innehav del av perioden)

Definitioner:

 • EBITDA per aktie: Periodens rörelseresultat före avskrivningar och förvärvskostnader dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier under det fjärde kvartalet 2018 uppgick till 
  17 316 409 aktier (13 771 094 aktier). Genomsnittligt antal aktier under räkenskapsåret 2018 uppgick till 16 535 687 aktier (13 085 643 aktier). Antal aktier i AdderaCare per den 31 december 2018: 17 316 409 aktier (14 086 794 aktier). Koncernens EBITDA per aktie och koncernens resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning. 
 • Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
 • Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2018

 • Inga väsentliga händelser. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • VD Michael Hermansson meddelar sin avsikt att avgå som VD för AdderaCare.

För fullständig bokslutskommuniké, inklusive komplett förteckning av väsentliga händelser under 2018, se http://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission 
Telefon: 040-615 14 15
E-post: ca@sedermera.se

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).