AdderaCare offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2020

Report this content

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 14 maj 2020, delårsrapport för det första kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

VD Marianne Sernevi kommenterar:

Årets första kvartal inleddes positivt med flera ljuspunkter, men dessa har successivt under mars månad ersatts av oron för effekterna av Coronapandemin. Omsättningen uppgick till 47,9 MSEK (45,5 MSEK), vilket innebär en tillväxt på drygt 5 procent i jämförelse med motsvarande period i fjol, ett tillfredställande resultat givet utvecklingen i mars. EBITDA för perioden uppgår till -0,4 MSEK (2,0 MSEK). Periodens resultat belastas också av den tidigare kommunicerade befarade kundförlusten i Huka på 1,3 MSEK. Våra dotterbolag verkar samtliga på marknader som präglas av stark underliggande tillväxt och efterfrågan kommer tillbaka när vi åter kan röra oss i samhället. För att koncernen ska vara redo genomför vi en i princip fullt garanterad företrädesemission som ger oss möjlighet att fortsätta investera för framtiden.”

Första kvartalet (2020-01-01 till 2020-03-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 47,9 MSEK (45,5 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -0,4 MSEK (2,0 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4,8 MSEK (-2,0 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till -0,02 SEK (0,12 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,09 SEK).
 • Koncernens soliditet 46,9 % (43,6 %).

Väsentliga händelser under perioden

 • AdderaCares dotterbolag Kom i Kapp och Erimed varslar anställda om korttidspermittering. Orsaken är Coronakrisens utveckling i Sverige och en kraftig avmattning i efterfrågan. Kundordrar skjuts temporärt framåt i tiden.
 • AdderaCares dotterbolag Trident varslar anställda om korttidspermittering på grund av Coronakrisens utveckling, vilket i synnerhet påverkar exporten samt produkter för bostadsanpassning. Efterfrågan på fordon, hissar, badrum och ramper är mindre påverkad.
 • Amajo och Huka visar god omsättningstillväxt under det första kvartalet.
 • AdderaCare byter till Erik Penser Bank som Certified Adviser och likviditetsgarant.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen i AdderaCare har beslutat att, under förutsättning av godkännande vid årsstämman den 27 maj 2020, genomföra en företrädesemission om 14,8 MSEK före emissionskostnader. Syftet är att stärka bolagets finansiella ställning och rusta verksamheten inför fortsatta investeringar i bolagen för att på så sätt öka effektivitet och lönsamhet.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

+46 (0)84638300

certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl 14:00 CEST.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA).