AdderaCare uppdaterar bokslutskommunikén för 2019

Report this content

Till följd av reserveringar för befarade kundförluster i AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Huka B.V. som belastar 2019 års rörelseresultat med 3,2 MSEK inklusive omräkningsdifferens, har bokslutet för 2019 fått göras om. Effekterna på resultatet i det uppdaterade bokslutet beskrivs i sammandrag nedan.

ör det fjärde kvartalet 2019 (Q4) medför ändringarna att:

  • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) justeras till 0,5 MSEK mot tidigare 3,7 MSEK.
  • Koncernens resultat efter finansiella poster justeras till -3,4 MSEK mot tidigare -0,2 MSEK.
  • Koncernens resultat per aktie justeras till -0,14 SEK mot tidigare -0,01 SEK.

För helåret 2019 medför ändringarna att:

  • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) justeras till 13,4 MSEK mot tidigare 16,6 MSEK.
  • Koncernens resultat efter finansiella poster justeras till -2,4 MSEK mot tidigare 0,8 MSEK.
  • Koncernens resultat per aktie justeras till -0,10 SEK mot tidigare 0,03 SEK.
  • Koncernens soliditet vid årets utgång justeras till 48,7 % mot tidigare 49,0 %.

AdderaCare reserverar fullt ut för befarade kreditförluster då det i nuläget är oklart om Huka kan räkna med utdelning från konkursboet. Eftersom förhandlingar pågår har koncernen valt att inte ändra det avsatta beloppet för den tilläggsköpeskilling som avtalades vid förvärvet av Huka 2018.

Den uppdaterade bokslutskommunikén biläggs och finns på www.adderacare.com/investerare/

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post:
marianne.sernevi@adderacare.com

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl 09:15 CEST. Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300.