AdderaCares företrädesemission övertecknad

Report this content

Den 18 juni 2020 avslutades teckningstiden i AdderaCare AB:s (”AdderaCare” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen tecknades totalt, inklusive teckningsåtagande, till cirka 171 procent av befintliga aktieägare och allmänheten. Detta innebär att garantiteckning inte tas i anspråk. AdderaCare tillförs därmed cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Likviden från företrädesemissionen syftar till att genomföra ytterligare investeringar i dotterbolagen med avsikten att åstadkomma såväl organisatoriska förändringar som effektiviseringar inom produktion, logistik och digitalisering. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare i företrädesemissionen. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag den 24 juni 2020.

VD Marianne Sernevi kommenterar

”Nu står vi ännu bättre rustade att kunna göra viktiga investeringar i dotterbolagen och därigenom möta de behov som finns när det gäller effektiviseringar inom en rad områden. Vi är tacksamma för det stora intresset, vilket syns tydligt i teckningsgraden, och tar det som ett tecken på att det finns en stor investeringsvilja i verksamheter inom hjälpmedelssektorn. Marknaden präglas av en underliggande tillväxt som driver på efterfrågan. Precis som våra investerare ser vi också mycket god utvecklingspotential för samtliga våra dotterbolag, inte minst nu när vi kan lägga ytterligare resurser på att uppgradera bland annat bolagens e-handelssystem för att på sätt öka konkurrenskraft och lönsamhet.”

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen av aktier tecknades av befintliga aktieägare och allmänheten till totalt cirka 25,3 MSEK (inklusive teckningsåtagande), motsvarande en teckningsgrad om cirka 171 procent. Garantiteckning behövde därmed inte tas i anspråk. Totalt nyemitteras 7 401 238 aktier i företrädesemissionen. AdderaCare tillförs därmed initialt cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,3 MSEK (inklusive garantiersättning om cirka 0,2 MSEK). Totalt cirka 91 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt (inkluderat teckningsåtagande om cirka 8,5 MSEK). De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut den 24 juni 2020.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i AdderaCare att uppgå till 25 904 335 och aktiekapitalet att uppgå till 1 295 216,75 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2020.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut till AdderaCare i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare.

För mer information om nyligen genomförd företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB
Telefon: +46 (0)8 – 463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD

Telefon: +46 708 69 05 69

E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Denna information är sådan information som AdderaCare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 kl. 08.45.

Om AdderaCare AB
AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)8 – 463 83 00.

Dokument & länkar