AdderaCares förvärv av Linds Ortopediska godkänns av Region Stockholm

Report this content

AdderaCare AB offentliggjorde den 24 mars intentionen att förvärva Linds Ortopediska AB (Linds) givet att Region Stockholm godkänner förändringen mot bakgrund av Linds ramavtal om leverans av ortopedtekniska lösningar till regionen. Region Stockholm har i dag meddelat att regionen inte har något att invända mot förvärvet, vilket innebär att avtalet kan fullföljas med ekonomiskt tillträde den 1 maj 2021.

”Vi välkomnar Linds Ortopediska som en del av vår koncern från den 1 maj. Det stärker våra möjligheter att utveckla AdderaCares samlade affär inom ortopedteknik.” säger Marianne Sernevi, VD för AdderaCare AB.

Linds Ortopediska finns i Stockholm och har 25 anställda med mottagningar i Solna och Södertälje. Produktionen av anpassade ortopedtekniska hjälpmedel sker på mottagningarna. Linds samarbetar med rehabcenter och sjukhus samt tar även emot patienter på remiss från andra län och länder. Under det senaste räkenskapsåret (1 september 2019 till 31 augusti 2020) hade Linds Ortopediska en omsättning på 45,9 MSEK med ett EBITDA om 13,9 MSEK. AdderaCare betalar 40 MSEK kontant, med justeringar för nettoskuld/kassa samt normaliserat rörelsekapital, vid tillträdet. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 10 MSEK betalas ut baserat på framtida bruttovinst och om avtalet med Region Stockholm förnyas.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2021 kl 15:15 CEST. Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300.