Idag inleds teckningstiden i AdderaCare AB:s företrädesemission

Report this content

Idag, den 29 mars 2018, inleds teckningstiden i AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) företrädesemission. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den
17 april 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs AdderaCare cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader. AdderaCare har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter, ledning och huvudägare. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på AdderaCares (www.adderacare.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Motiv för nyemission

AdderaCare har under de senaste 12 månaderna framgångsrikt genomfört tre bolagsförvärv och vidareutvecklat koncernen. Bolaget har överträffat samtliga av sina finansiella målsättningar och verksamheten bedrivs planenligt. Med anledning av AdderaCares framtida expansions- och förvärvsplaner bedömer styrelsen att bolagets likviditet och balansräkning behöver stärkas. Med anledning därav genomförs härmed en företrädesemission, vilken ska möjliggöra en fortsatt expansion och tillväxt för AdderaCare. Likviden som erhålls genom nyemissionen är avsedd att bygga upp en finansiell buffert och stärka AdderaCares likviditet. Vidare är emissionslikviden avsedd att amortera kortfristiga bankkrediter om cirka 2 MSEK samt kvittning av lån om totalt 5 MSEK från huvudägare. Styrelsens bedömning är att koncernen efter finansiering av ovanstående kommer att ha en buffert om cirka 8-9 MSEK, vilket möjliggör en fortsatt aggressiv expansion.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 29 mars – 17 april 2018.
  • Teckningskurs: 8,40 SEK per aktie.
  • Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 1 924 045 aktier, motsvarande 16 161 978,00 SEK.
  • Avstämningsdag: Avstämningsdag var den 23 mars 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 mars 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 mars 2018.
  • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 23 mars 2018 var registrerade som aktieägare i AdderaCare AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädsemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Åtta teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
  • Antal aktier innan nyemission: 15 392 364 aktier.
  • Värdering (pre-money): Cirka 129,3 MSEK.
  • Teckningsförbindelser: Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter, ledning och huvudägare.
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North under perioden 29 mars – 13 april 2018.
  • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 29 mars 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av maj 2018.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsförbindelser samt memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt finns nu publicerat på bolagets (www.adderacare.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsidor. Möjlighet finns även att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida. 

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer representanter för AdderaCare att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon
040-615 14 10, eller e-post via event@sedermera.se.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AdderaCare i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).

Dokument & länkar