Idag inleds teckningstiden i AdderaCares företrädesemission

Report this content

Idag, den 4 juni 2020, inleds teckningstiden i AdderaCare AB:s (”AdderaCare” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier för att genomföra ytterligare investeringar i dotterbolagen med avsikten att åstadkomma såväl organisatoriska förändringar som effektiviseringar inom produktion, logistik och digitalisering. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 18 juni 2020. Fulltecknad företrädesemission tillför AdderaCare cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. AdderaCare har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 8,5 MSEK och garantiteckning om 5 MSEK, totalt motsvarande cirka 91 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets (www.adderacare.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i samband med nyemissionen.

Motiv för nyemissionen

AdderaCare har det senaste året gjort nödvändiga och viktiga investeringar i sina dotterbolag, framför allt riktade mot ökad digitalisering och effektivisering inom produktion, lager och logistik. Tillväxttakten genom nya förvärv har minskat till följd av detta, men Bolaget bedömer att investeringarna kommer generera positiva effekter redan från andra halvan av 2020. AdderaCare avser genomföra ytterligare investeringar i dotterbolagen för att på så sätt åstadkomma såväl organisatoriska förändringar som effektiviseringar inom produktion, logistik och digitalisering. Den förestående nyemissionen syftar till att stärka Bolagets finansiella ställning med målsättningen att fullfölja investeringsstrategin. Likviden bidrar även till att stärka kapitalbasen inför eventuella framtida förvärv.

VD Marianne Sernevi kommenterar

”Det är en turbulent tid vi lever i, och coronaviruset har fått stora effekter också på vår bransch, men AdderaCares marknad präglas ändå av god motståndskraft mot kriser och kan uppvisa en underliggande tillväxt. Vi ser därför alltjämt mycket lovande utvecklingspotential hos alla våra dotterbolag. Samtidigt finns behov av ytterligare investeringar i samtliga verksamheter för att förbättra produktion, logistik, lagerhållning och inte minst uppgradera digitala system och e-handel. Med den förestående företrädesemissionen kan vi fortsätta på det spåret och fullfölja investeringsstrategin, för att de närmaste åren kunna öka både konkurrenskraft och lönsamhet.”

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 4 – 18 juni 2020.

Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 7 401 238 aktier, motsvarande cirka 14,8 MSEK.

Antal aktier innan nyemission: 18 503 097 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 37 MSEK.

Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 29 maj 2020 var registrerade som aktieägare i AdderaCare äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 maj 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 maj 2020.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,5 MSEK och garantiteckning om totalt 5 MSEK, totalt motsvarande cirka 91 procent av emissionsvolymen.

Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 4 – 16 juni 2020.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 4 juni 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2020.

Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 7 401 238 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 28,5 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

ISIN-kod: SE0009160922.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till AdderaCare i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB
Telefon: +46 (0)8 – 463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD

Telefon: +46 708 69 05 69

E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Dokument & länkar