Kallelse till årsstämma i AdderaCare AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), org.nr 556936-0752, kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer AdderaCares årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

AdderaCare välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den
26 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 maj 2021, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget senast den 25 maj 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 20 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt på stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.adderacare.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 25 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till AdderaCare AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till adderacare@fredersen.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
 2. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelseledamöter
  1. Hans Andersson (omval)
  2. Bengt A Olsson (omval)
  3. Sofie Redzematovic (nyval)
  4. Sanna Lindberg (nyval)
  5. Charlotte Stjerngren (nyval)
 4. Val av styrelseordförande Hans Andersson (omval)
 5. Val av revisor KPMG AB (omval)
 6. Beslut om instruktion för valberedningen
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier eller teckningsoptioner

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 1 samt 8-13)

Valberedningen som bestått av Jan Kvarnström, representerande eget innehav, Per Nilsson, representerande Ampere AB och Bo Thorvinger, representerande Sannaskogen AB, föreslår:

att Maria Strömhage väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av fem (fem) ledamöter utan suppleanter,

att ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter ska utses till revisor,

att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor (100 000) kronor till styrelseordförande och med 100 000 kronor (50 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att Hans Andersson och Bengt A Olsson omväljs, och att Sofie Redzematovic, Sanna Lindberg och Charlotte Stjerngren väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per Nilsson, Leif Lindau och Rikard Benediktsson har avböjt omval,

att Hans Andersson omväljs till styrelseordförande,

att KPMG AB omväljs till revisor, KPMG AB har upplyst att auktoriserade revisorn David Olow fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget, samt

att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2020 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2022.

Sofie Redzematovic, född 1982, är affärsutvecklare, marknadsföringsstrateg och projektledare med särskilt fokus på teknik, forskning och seniora målgrupper. Sofie är verksam som affärsutvecklare och styrelseledamot i Hjärt-Lungfonden. Hon har tidigare arbetat med marknadsföring, målgruppsanalys och kundlojalitet på Hjärt-Lungfonden och FastTV AB. Sofie Redzematovic har en filosofie kandidatexamen i internationell projektledning och språk från Högskolan i Skövde och är certifierad i agil mjukvaruutveckling. Sofie innehar vid tidpunkten för kallelsen inga värdepapper i AdderaCare.

Sanna Lindberg, född 1957, har över 30 års internationell erfarenhet inom H&M-koncernen. Hon har bland annat haft roller som Landschef för Nordamerika och Schweiz, Global Marknadschef, Global HR-direktör, varumärkeschef för COS och & Other Stories. Sanna har vidare haft erfarenhet av att leda och utveckla i mångkulturella miljöer genom ett starkt värderingslett ledarskap. Sanna har ett stort engagemang för jämställdhetsfrågor och alla människors lika värde och inkludering i samhället.  Sanna är styrelseledamot i Design House Stockholm och den ideella organisationen Storasyster. Sanna lägger idag en del av sin tid på att vara mentor för ledare i Sverige och internationellt. Sanna innehar vid tidpunkten för kallelsen inga värdepapper i AdderaCare.

Charlotte Stjerngren, född 1976, är delägare och rådgivare inom investerarrelationer på Cord Communications. Charlotte har bred erfarenhet som ekonomijournalist, senast som chefredaktör och ansvarig utgivare för Ekonomikanalen EFN. Hon har även över tio års erfarenhet som finansanalytiker på investmentbanken Carnegie. Charlotte har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en jur.kand. från Stockholms universitet. Charlotte innehar vid tidpunkten för kallelsen inga värdepapper i AdderaCare.

Samtliga styrelseledamöter föreslagna för nyval är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och bolagets större aktieägare.

Styrelsens förslag

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av AdderaCare, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Henrik Carlsson, CFO AdderaCare, eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier eller teckningsoptioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021. Betalning ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning eller annars med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 14 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 33 716 835. AdderaCare innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, anmälnings- och fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till AdderaCare, c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till AdderaCare@fredersen.se, senast den 16 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos AdderaCare, Kullagatan 8, 252 20 Helsingborg och på www.AdderaCare.com, senast den 21 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Bolaget har sitt säte i Helsingborg.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf  

Helsingborg i april 2021

AdderaCare AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

+46 (0)84638300

certifiedadviser@penser.se

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300.